Hlavná stránka
Späť na stránku Právo a zákony
SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH ČESKOSLOVENSKÝCH POLITICKÝCH VÄZŇOV
SNO - Sekcia násilne odvlečených
So sídlom v Slovenskej Republike IČO:37796542 DIČ: 2021593816 Nám. Sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad Tel:++421 52 7722626, ++421 903 142771
email: szcpv(@,szcpv.org http://www.szcpv.org
Poprad 5.1.2007
Vec:______Bezplatné cestovanie pre násilne odvlečených v prostriedkoch MHD
Vážený pán Primátor Ing Anton Danko,
prijmite touto cestou našu gratuláciu k zvoleniu za Primátora Mesta Poprad. Súčasne Vám v mene našej organizácie prajeme všetko najlepšie a veľa úspechov v roku 2007.
Obraciame sa na Vás v mene Sekcie násilne odvlečených orgánmi NKVD do býv. ZSSR, ktorí sa ako bývalí členovia Slovenskej asociácie násilne odvlečených -SANO, stali našimi členmi na zlučovacom sneme v Poprade dňa 9.12.06.
Násilne odvlečení občania a taktiež vymedzený okruh oprávnených osôb - z radov príbuzných, majú zo zákona nárok na bezplatnú dopravu v prostriedkoch MHD. Nárok na bezplatnú dopravu pre oprávnené osoby platí vo všetkých väčších mestách SR ako sú Bratislava, Košice či Prešov.
Do roku 2004 tento nárok pre násilne odvlečených platil aj v Poprade. V roku 2004 boli však všetky zľavy v Mestskej hromadnej doprave zrušené poslancami MZ .
Zo skúseností a poznatkov našich členov máme potvrdené, že uvedený nárok na bezplatné cestovanie v MHD je akceptovaný aj v mestách v SR, ktoré majú oveľa nižšie raitingové ohodnotenie a možno ich preto považovať za chudobnejšie ako mesto Poprad.
Z tohto dôvodu sa nás obrátilo viacero občanov nášho regiónu, aby sme oslovili kompetentných so žiadosťou o uznávanie preukazov násilne odvlečených na bezplatné cestovanie v prostriedkoch MHD aj v meste Poprad.
Máme za to, že Slovensko ako plnoprávny člen EÚ, v zmysle Rezolúcie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 1096 z roku 1996, citlivo vníma a pristupuje k riešeniu problematiky obetí komunistického systému, medzi ktoré nesporne patria obete stalinských Gulagov. Je poľutovaniahodné, že na mnohých, ktorí prešli gulagmi sa nevzťahoval ani zákon č. 319/1991 Zb o zmienení niektorých krívd, nakoľko neboli násilne odvlečení. Oni sa totiž narodili priamo v ZSSR alebo v gulagu. Medzi nich patrí aj pán Ján Antal z Kežmarku, ktorého brat umrel pri predčasnom pôrode počas transportu vo vagóne. Žiaľ v našom regióne títo ľudia na rozdiel od iných miest na Slovensku, nemajú už ani nárok na úľavu pri cestovnom.
Obraciame sa na Vás preto s prosbou o prehodnotenie postoja poslancov MZ v Poprade z roku 2004 vo veci zrušenia zliav na cestovanie v MHD a o opätovné prejednanie a schválenie tohto nároku pre násilne odvlečených občanov.
Prílohy:
1.   Deklarácia na podporu sociálnej orientácie vlády SR
2.   Úryvky z publikácii K. Danáša a J. Košúta
S úctou                                                     Boh Vám žehnaj!
František Bednár predseda SZČPV