hlavna stranka
Späť na stránku - Sekcia príbuzných a účastníkov FCL v r. 1946-1954

    Informácia pre príbuzných o situácii vo veci pozostalosti príslušníkov FCL

Vážený príbuzný (príbuzná) príslušníkov FCL v rokoch 1946-1954,

Koncom roka 2006 Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov (ďalej len SZČPV) prevzalo od p. Štefana Pazderu časť dokumentácie týkajúcu sa vybavovania dedičstva- nevysporiadaných finančných pohľadávok  príslušníkov FCL, občanov Československa v rokoch 1946-1954 na ktoré majú oprávnený nárok ich žijúci príbuzní v ČR a SR. Pán Š. Pazdera zo zdravotných dôvodov a vysokého veku už nebude túto vec vybavovať.

            Po preštudovaní nám dostupnej dokumentácie a konzultácii s právnikom sme dospeli k záveru, že doterajší postup v tejto veci  neprináša kladný výsledok v prospech oprávnených osôb.

            O celej veci informujeme na našej internetovej stránke www.szcpv.org v rubrike sekcia FCL, ktorá bude pravidelne aktualizovaná a sú na nej aj dokumenty a odpoveď Ministerstva obrany FR.

V prvom rade je potrebné uviesť, že došlo k chybnému výkladu a interpretácii odpovede Ministerstva obrany FR č. DEF/EMAT/ BRI/REPETRAN/16 zo dňa 21.2.2002. Z prekladu tejto odpovede, ktorú Vám posielame v prílohe jednoznačne vyplýva, že francúzska strana sa chce účelovo zbaviť zodpovednosti za vyplatenie dedičstva a vyhovára sa na článok ich zákona o 30. ročnej lehote po uplynutí ktorej sa finančné vklady príslušníkov skonfiškujú a prepadnú v prospech štátu. Navyše Ministerstvo nepripúšťa zverejnenie údajov z archívov o počte príslušníkov FCL –občanov vtedajšieho Československa.

Postup Ministerstva obrany  FR považujeme za neadekvátny, nespravodlivý a nemorálny najmú z toho dôvodu, že naši občania padli, alebo boli zajatí,  alebo boli repatriovaní do ČSR a kruto perzekvovaný práve za službu v FCL a teda nesporene obetovali svoje zdravie a životy za vtedajšie záujmy Francúzska. Ministerstvo obrany FR absolútne ignoruje skutočnosť, že nikto z oprávnených osôb resp. príbuzných nebol francúzskou stranou počas obdobia „studenej vojny“ vyzvaný aby si uplatnil v lehote 30. rokov svoje nároky. Ak by k takejto výzve aj došlo, komunistická Štátna bezpečnosť by výzvu zadržala a dotyčná osoba by bola vystavená hrozbe perzekúcie.

Z týchto dôvodov SZČPV už nebude viac komunikovať s Ministerstvom obrany a FCL ale obráti sa priamo na prezidenta Francúzska, vládu FR, parlament FR a inštitúcie Rady Európy so žiadosťou a prosbou o prijatie spravodlivého riešenia formou jednorazového odškodnenia tak ako tomu bolo v prípade občanov nasadených na nútené práce nacistami počas II. Sv. vojny. Uvedený postup SZČPV dá na vedomie prezidentovi SR, vláde SR , MZV SR a požiada ich aby sa aj oni zasadili svojou intervenciou v prospech našich občanov.

V prípade negatívneho výsledku  tejto požiadavky zo strany FR, budeme nútení zvážiť podanie žaloby na FR.

Máme zato, že individuálne riešenie by neprinieslo v tejto veci  potrebný efekt .Pokiaľ súhlasíte s uvedeným postupom a máte záujem aby SZČPV hájilo Vaše nároky je potrebné byť registrovaným členom SZČPV a zaplatiť ročné členské vo výške 100 .-Sk na účet organizácie, poštovou poukážkou alebo priamo v kancelárii SZČPV.

Pokiaľ nie ste členom SZČPV, v prílohe posielame prihlášku, ktorú je potrebné po vyplnení doručiť na našu adresu resp. odovzdať v kancelárii. Prihlášku je možné stiahnuť aj z našej internetovej stránky.

Marec 2007                                         Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov


Hore
Hlavná stránka