hlavna stranka
Späť na stránku - Sekcia príbuzných a účastníkov FCL v r. 1946-1954


Výzva Svetového združenia bývalých československých politických väzňov

Nakoľko jednania z Ministerstvom obrany FR nepriniesli pozitívny výsledok, z dôvodu uplynutia 30 ročnej lehoty, počas ktorej mohli oprávnení osoby podľa názoru francúzskej strany požiadať o vysporiadanie finančných pohľadávok voči FCL a francúzske úrady neakceptujú existenciu železnej opony a marenie uplatnenia týchto pohľadávok zo strany komunistickej tajnej polície, SZČPV pripravuje žiadosť pre prezidenta a vládu Francúzska s návrhom na prijatie opatrení na spravodlivú kompenzáciu pre oprávnené osoby tak ako to mu bolo v prípade odškodnenia obetí nútených prác v čase II. Sv. vojny. Z tohto dôvodu sa obraciame na občanov Českej a Slovenskej republiky, ktorí v rokoch 1946-1954 slúžili v FCL ako aj ich príbuzných, aby sa prihlásili písomne alebo elektronickou cestou na naše kontaktné adresy z dôvodu vypracovanie evidencie oprávnených osôb.Aktuálne informácie o ďalšom postupe vo veci vymáhania nároku na pozostalosti po príslušníkoch FCL budú uverejňované na internetovej stránke SZČPV.

Posledný list Štefana Pazderu v uvedenej veci Ministerstvu obrany FR.