hlavna stranka
Späť na stránku - Sekcia príbuzných a účastníkov FCL v r. 1946-1954


Sťažnosť skupiny občanov Slovenskej republiky, príbuzných príslušníkoch Francúzskej cudzineckej légie pre je porušenie čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd podaná Európskému súdu pre ľudské práva v Štrasburgu

                                                                                                               
Voir Note explicative
See  Explanatory Note
Viď Vysvetľujúcu poznámku
SVK

Numero de dossier
File-number                   Číslo spisu


COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS EURÓPSKY SÚD PRE ĽUDSKÉ PRÁVA
Conseil de l'Europe - Council of Európe Strasbourg, France
Rada Európy Štrasburg, Francúzsko
REQUETE
APPLICATION

SŤAŽNOSŤ

présentée en application de ľarticle 34 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, ainsi que des articles 45 et 47 du Réglement de la Cour
underArticle 34 ofthe European Convention on Human Rights and Rules 45 and 47 ofthe Rules ofCourt
v zmysle článku 34 Európskeho dohovoru o ľudských právach a článkov 45 a 47 Rokovacieho poriadku Súdu
IMPORTANT:      La présente requéte est un document juridique et peut affecter vos droits et obligations.
This application is aformal legal document and may affectyour rights and obligations.
DÔLEŽITÉ:          Táto sťažnosť je právny dokument a môže ovplyvniť Vaše práva a záväzky.

                                                              

  - 2 -

I -          LES PARTIES
          THE PARTIES
          STRANY

A.           LE REQUÉRANT/LA REQUERANTE
              THE APPLICANT
              STAŽOVATEĽ/SŤAŽOVATEĽKA
              (Renseignements à fournir concernant le requérant/la requérante et son/sa représentant(e) éventuel(le))
              (Fill in the following details of the applicant and the representative, if any)
              (Vyplňte nasledujúce údaje o stěžovateľovi/stažovatelke a prípadnom/ej zástupcovi/kyni) 
               
1.         Nom de famille                                                2.      Prénom(s) 
      Surname                                                                                First name (s)
      Priezvisko                                                                             Meno
      Sťažnosť skupiny občanov Slovenskej republiky podľa priloženého zoznamu
       Sexe:                       masculin
       Sex:                         
       Pohlavie:               

3.         Nationalité   Slovenská republika                               4.       Profession
            Nationality                                                                            Occupation
            Štátna príslušnosť                                                               Zamestnanie

5.         Date et lieu de naissance     
            Date and place of birth
            Dátum a miesto narodenia

6.         Domicile             
            Permanent address
            Trvalé bydlisko

 1.    Tel. Číslo    

 

8.         Adresse actuelle (si différente de 6.) ……………………………………………………………………………..
            Present address (if different from 6.)
            Súčasná adresa (ak odlišná od bodu 6.)

9.         Nom et prénom du/de la représentant(e)* 
            Priezvisko a meno zástupcu/kyne* JUDr. Ivan Justin Škrabala

10.       Profession du/de la représentant(e)  Samostatne zárobkovo činná osoba – podnikateľ
           Occupation of representative
           Zamestnanie zástupcu/kyne

 1. Adresse du/de la représentant(e

          Address of representative
           Adresa zástupcu/kyne Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

 1.   Tel. Číslo    +421 94800866      Číslo faxu  ………………………..........

B.           LA HAUTE PARTIE CONTRACTANTE
              THE HIGH CONTRACTING PARTY
              VYSOKÁ ZMLUVNÁ STRANA

             (Indiquer ci-après le nom de l’Etat/des Etats contre le(s)quel(s) la requête est dirigée)
            (Fill in the name of the State(s) against which the application is directed)
             (Uveďte štát(y), proti ktorému/ým je sťažnosť podaná)

13.       Francúzska republika.......................................................................................................................................
__________
                  *Si le/la requérant(e) est représenté(e), joindre une procuration signée par le/la requérant(e) en faveur du/de la représentant(e).
                 A form of authority signed by the applicant should be submitted if a representative is appointed.
                 Ak je stažovatel(ka) zastupovaný(á), treba priložiť splnomocnenie zástupcu/kyne, podpísané stažovatelom/kou.

 - 3 -

II -       EXPOSÉ DES FAITS
            STATEMENT OF THE FACTS
            POPIS SKUTOČNOSTÍ
                (Voir chapitre II de la note explicative)
                        (See Part II of the Explanatory Note)
                 (Viď časť II Vysvetľujúcej poznámky)

14     Predmetom sťažnosti skupiny občanov Slovenskej republiky, príbuzných príslušníkoch Francúzskej cudzineckej légie (ďalej len FCL),  zastúpených právnym zástupcom, je porušenie čl. 1 Dodatkového protokolu k  Dohovoru  o  ochrane  ľudských  práv  a  základných  slobôd, prijatého v Paríži dňa 20.3.1952 o ochrane majetku, podľa ktorého   má každá fyzická alebo právnická osoba právo pokojne užívať svoj majetok. Nikoho nemožno zbaviť jeho majetku s výnimkou verejného záujmu a za podmienok, ktoré stanovuje zákon a všeobecné zásady medzinárodného práva.  Toto právo bolo porušené postupom Francúzskej republiky, ktorá nevyplatila žoldy bývalým príslušníkom FCL -účastníkom vojny vo Vietname v rokoch 1946-1954, naverbovaných z radov emigrantov utekajúcich pred nastupujúcimi komunistami, ktorí sa dostali do zajatia, mnohí z nich neskôr boli väznený v bývalých komunistických štátoch  za službu v cudzej armáde a tieto bankové vklady skonfiškovala  v prospech štátu. Z dôvodu existencie tzv. „železnej opony“ žijúci legionári a ich príbuzní nemohli  ako občania komunistických štátov žiadať o vyplatenie žoldov, pretože by sa týmto vystavili riziku perzekúcie zo strany vtedajšieho totalitného režimu

Odôvodnenie
Zdôvodnenia odmietnutia vyplatenia týchto vkladov Francúzskou republikou sú zavádzajúce a protirečivé a v rozpore s čl. 1 Dodatkového protokolu Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Domáhanie sa vyplatenia týchto vkladov, ktoré majú byť predmetom dedičstva a dedičské právo je v každom demokratickom štáte nepremlčateľné sa začalo ešte v roku 1999 prostredníctvom Ministerstva zahraničných veci SR a Veľvyslanectva SR v Paríži. Cudzinecká légia odmietla poskytnúť slovenským inštitúciám zoznamy o počte našich občanov a výške jednotlivých tzv. „spiacich vkladov“ po bývalých príslušníkoch FCL.  Uvedené inštitúcie SR prijali odmietavé stanovisko FR a vec sa viac nezaujímali. Z tohto dôvodu boli odoslané žiadosti priamo prezidentovi FR Nicolasovi Sarkozymu.  Od roku 2000 sa poslední žijúci príslušník FCL Ľudovít Bardiovský a viacero príbuzných po účastníkoch vojny vo Vietname v rokoch 1946-1954 bezúspešne domáhajú vyplatenia žoldov uložených ako bankové vklady vo Francúzku.  Po smrti Ľudovíta Bardiovského  sa o návrat dedičstva snaží jeho dcéra Slavomíra Kakošová rod. Bardiovská.   Všetky tieto osoby sú členmi sekcie príbuzných po účastníkoch FCL občianskeho združenia registrovaného v Slovenskej republike, ktoré v ich zastúpení žiadalo o pomoc Ministerstvo zahraničných veci SR, Veľvyslanectvo SR vo Francúzku, Veľvyslanectvo Francúzska v SR ako aj priamo Francúzske úrady vrátane prezidenta Nikolasa Sarkozyho. Ako potvrdzujú viaceré odpovede a priamo aj  odpoveď na list dcéry bývalého legionára L. Bardiovského , francúzsky prezident jej listy rovnako ako aj žiadosti združenia bývalých čsl. politických väzňov o navrátenie dedičstva po bývalých legionároch len formálne odstupoval inštitúciám, ktoré o riešenie problému, legionárov okradnutých o žoldy nemáli nikdy záujem a v všetky žiadosti nakoniec zamietli.

Je poľutovaniahodné, že Francúzsko na rozdiel od Veľkej Británie alebo Nemecka, ktoré nezabúda na tých, ktorí obetovali svoje životy za záujmy štátu, nielenže týchto ľudí obetovalo, ale navyše ich zbavilo majetku-ťažko zarobených žoldov v rozpore s Dohovorom  a aj vlastnými zákonmi ako potvrdzuje odpoveď Ministerstva obrany FR č. DEF/EMAT/BRI/REPETRANT/19 zo dňa 21.2.2002 v ktorej sa uvádza, že podľa civilného občianskeho zákona článku 2262 a 2264, mzdy, nedoplatky, sumy uložené do úschovy sú premlčané po tridsiatich rokoch, teda všetky bankové vklady legionárov boli skonfiškované.

Bohužiaľ všetkým osloveným  bol osud - účastníkov bojov v Indočíne úplne ľahostajný, rovnako ako im je ľahostajná aj sociálne situácia ich pozostalých a  nemali záujem preveriť či je stanovisko Ministerstva obrany v súlade s francúzskymi zákonmi a Dohovorom.

Z viacerých nezávislých zdrojov priamo z Francúzska, vrátane organizácii vojnových veteránov sme zistili, že podľa občianskeho zákonníka sa tridsaťročná lehota vzťahuje len na komerčné a civilne záležitosti a je potrebné zohľadniť aj prekážky a dôvody pre ktoré nebolo možné pohľadávku uskutočniť.  Francúzsko taktiež neberie do úvahu, že sa jednalo o špecifickú skupinu príslušníkov FCL odlišnú od súčasných príslušníkov FCL.

 1. Prevažná väčšina  bývalých československých občanov  boli emigranti, ktorí utekali pred nastupujúcou komunistickou represiou, ktorá sa začala po 25. Februári 1948.
 2. Títo emigranti boli do FCL, na základe nami  získaných dôkazov verbovaný  a lákaný,  v utečeneckých táboroch.
- 3a -

 

II -       EXPOSÉ DES FAITS
            STATEMENT OF THE FACTS
            POPIS SKUTOČNOSTÍ
                (Voir chapitre II de la note explicative)
                        (See Part II of the Explanatory Note)
                 (Viď časť II Vysvetľujúcej poznámky)

 

 1. Po nástupe komunistov k moci v bývalom Československu sa medzi oponentmi režimu hovorilo, že vo Vietname naši legionári bojujú aj za Prahu a proti expanzii komunizmu.

Už len na základe týchto dôvodov, je postup Francúzska voči tejto skupine príslušníkov FCL nemorálny a hodný opovrhnutia, pretože títo legionári obetovali svoje mladé životy, zdravie a najlepšie roky života za záujmu Francúzska v presvedčení, že bojujú proti komunizmu.  Bohužiaľ plne sa potvrdili slová býv. prezidenta De Gaulla, ktorý povedal, že Francúzsko nemá priateľov, má len svoje záujmy!

Na žoldy ako aj výsluhové dôchodky vojakov sa nevzťahuje civilný zákonník a je povinnosťou štátu ich vyplatiť ak neexistuje prekážka v tom, že bol vojak odsúdený za spáchaný trestný čin, sa jedná o banková vklady, tým pádom sa malo jednať  o dedičstvo, ktoré nie je možné premlčať.

Právo na ochranu majetku je zároveň aj právom na dedičstvo a to je nepremlčateľné aj po ich smrti  a pozostalá  majú preto ne neho nárok. Máme zato, že  konfiškáciou nevyplatených žoldov legionárov Francúzsko flagrantne a bezprecedentne porušilo právo na ochranu vlastníctva  garantované dohovorom o základných ľudských právach a slobodách.

Po vyčerpaní všetkých možností sme sa rozhodli obrátiť so sťažnosťou na Európsky súd pre ľudské práva.

Si nécessaire, continuer sur une feuille séparée
Continue on a separate sheet if necessary
V prípade potreby pokračujte na samostatnom hárku papiera

  - 4 -

 

III -     EXPOSÉ DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET/OU DES
           PROTOCOLES ALLÉGUÉE(S), AINSI QUE DES ARGUMENTS À L’APPUI
           STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION(S) OF THE CONVENTION AND/OR PROTOCOLS
           AND OF RELEVANT ARGUMENTS
           POPIS    NAMIETANÉHO/ÝCH   PORUŠENIA/Í   DOHOVORU    A/ALEBO
           PROTOKOLOV  A  ARGUMENTOV  NA  PODPORU STAŽNOSTI

               (Voir chapitre III de la note explicative)
               (See Part III of the Explanatory Note)
               (Viď čast III Vysvetľujúcej poznámky)

15.     Dodatkový protokol k  Dohovoru  o  ochrane  ľudských  práv  a  základných  slobôd
        Paríži dňa 20.3.1952
                                                   Článok 1 Právo na ochranu majetku

 Každá fyzická alebo právnická osoba má právo pokojne užívať svoj majetok. Nikoho nemožno zbaviť jeho majetku s výnimkou verejného záujmu a za podmienok, ktoré stanovuje zákon a všeobecné zásady medzinárodného práva.  Predchádzajúce  ustanovenie však nebráni  právu   štátu   prijímať  zákony, ktoré    považuje za nevyhnutné,  aby upravil  užívanie  majetku  v  súlade  so všeobecným  záujmom   alebo   zabezpečil  platenie    daní   alebo    iných   poplatkov alebo pokút.

                     

- 5 -

IV -    EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION
      STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION
      PREHLÁSENIE V ZMYSLE USTANOVENÍ ČLÁNKU 35 ODS. 1 DOHOVORU

 (Voir chapitre IV de la note explicative. Donner pour chaque grief, et au besoin sur une feuille séparée, les renseignements demandés sous les              points 16 à 18 ci-après)
      (See Part IV of the Explanatory Note. If necessary, give the details mentioned below under points 16 to 18 on a separate sheet for each separate
      complaint)
      (Viď časť IV Vysvetlujúcej poznámky. V prípade potreby odpovedajte na body 16 až 18 na samostatnom hárku papiera, osobitne pre
       každé namietané porušenie Dohovoru.)

16.       Décision interne définitive (date et nature de la décision, organe - judiciaire ou autre – l’ayant rendue)
      final decision (date, court or authority and nature of decision)
            Konečné rozhodnutie (dátum, súd alebo iný orgán a druh rozhodnutia)
          -   Na nesúhlasné stanovisko zo dňa 9.11.2011 k listu  Náčelníka vojenskej kancelárie Ministerstva obrany a bývalých bojovníkov zo dňa 5. mája 2011 odoslaného Kancelárii prezidenta Francúzskej republiky sme k dnu podania sťažnosti ešte nedostali odpoveď.

 

17.       Autres décisions (énumérées dans l’ordre chronologique en indiquant, pour chaque décision, sa date, sa nature et
            l’organe - judiciaire ou autre – l’ayant rendue)
      Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each of    
       them)
            Iné rozhodnutia (uveďte chronologicky dátum, súd alebo iný orgán a druh každého z rozhodnutí)

 • 21. 2. 2002,  Kancelária  Ministerstva obrany FR,  list č. DEF/EMAT/BRI/REPATRAN/16
 • 4. 4. 2008 Kancelária Prezidenta Francúzskej republiky, Philippe Jacob, list Réf.: V00613
 • 13.11. 2009 Kancelária Prezidenta Francúzskej republiky , Philippe Jacob, list Réf.:W01529
 • 29. 11. 2010 Kancelária Prezidenta Francúzskej republiky , Philippe Jacob, list Réf.:b X01417
 • 4. 3. 2011, Kancelária ministra obrany a bývalých bojovníkov FR, Pierre Laugeay. List č. DEF/CABSDBC/BSQC/CPC Pl/10-10448
 • 5. 5. 2011,  Kancelária  Ministerstva obrany a bývalých bojovníkov FR, Generál Denis Merchier , list   č./DEF/CM32/INT

                                

18.      Dispos(i)ez-vous d’un recours que vous n'avez pas exercé? Si oui, lequel et pour quel motif n’a-t-il pas été exercé?
Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used? If so, explain      why  you have not used it.
          Máte, resp. mali ste k dispozícii iné opravné prostriedky, ktoré ste nevyčerpali? Ak áno, vysvetlite z akých
          dôvodov.

             Nie.

                                                                

  - 6 -

V -       EXPOSÉ DE L'OBJET DE LA REQUÊTE ET PRÉTENTIONS PROVISOIRES POUR UNE
            SATISFACTION EQUITABLE
            STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION AND PROVISIONAL CLAIMS FOR
            JUST SATISFACTION
            POPIS PREDMETU SŤAŽNOSTI A PREDBEŽNÉ NÁROKY TÝKAJÚCE SA
            SPRAVODLIVÉHO ZADOSŤUČINENIA

                 (Voir chapitre V de la note explicative)
                (See Part V of the Explanatory Note)
                 (Viď čast V Vysvetľujúcej poznámky)

 1.            Predmetom sťažnosti skupiny občanov Slovenskej republiky, príbuzných príslušníkoch Francúzskej cudzineckej légie (ďalej len FCL),  zastúpených právnym zástupcom, je porušenie čl. 1 Dodatkového protokolu k  Dohovoru  o  ochrane  ľudských  práv  a  základných  slobôd, o ochrane majetku. Toto právo bolo porušené postupom Francúzskej republiky, ktorá skonfiškovala nevyplatené žoldy bývalých príslušníkov FCL -účastníkov vojny vo Vietname v rokoch 1946-1954, ktorí sa dostali do zajatia, mnohí z nich neskôr boli väznený v bývalých komunistických štátoch  za službu v cudzej armáde a tieto bankové vklady skonfiškovala  v prospech štátu. Zdôvodnenia odmietnutia vyplatenia týchto vkladov Francúzskou republikou sú zavádzajúce a protirečivé a v rozpore s čl. 1 Dodatkového protokolu Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Cudzinecká légia odmietla poskytnúť Ministerstvu zahraničných vecí SR zoznamy o počte našich občanov a výške jednotlivých tzv. spiacich vkladov po bývalých príslušníkoch FCL.   Z protirečivých a zavádzajúcich odpovedí je zrejme, že Francúzsko sa snaží rôznymi výhovorkami a odvolávaním sa na francúzsku legislatívu zbaviť povinnosti dodržiavať čl. 1 Dodatkového protokolu k  Dohovoru  o  ochrane  ľudských  práv  a  základných  slobôd, o ochrane majetku.

          Keďže sa v danom prípade jedná o pozostalosť, ktorá za uplynulé obdobie dosiahla na úrokoch v bankách značnú výšku, Cudzinecká légia odmieta poskytnúť konkrétne údaje, a existuje predpoklad, že údaje o výške vkladov boli archívne skratované, v snahe predísť komplikáciám a dlhodobým prieťahom pri určení výšky finančnej náhrady navrhujeme  finančné vyrovnanie pre každú poškodenú rodinu vo výške 100 000,-eur. Pre rozsiahlosť dokumentácie  jednotlivé zložky bývalých príslušníkov FCL, všetko účastníkov bojov vo Vietname, ktorí väčšinou padli alebo sa dostali do zajateckých táborov komunistických štátov, predložíme na požiadanie v prípade akceptovania dôvodov tejto sťažnosti.

             
                      
-
VI -     AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITÉ
            L’AFFAIRE
            STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS
            PREHLÁSENIE O PREDLOŽENÍ VECI INÝM MEDZINÁRODNÝM INŠTITÚCIÁM

                   (Voir chapitre VI de la note explicative)
                   (See Part VI of the Explanatory Note)
                   (Viď čast VI Vysvetľujúcej poznámky)

20.        Avez-vous soumis à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement les griefs énoncés dans la présente
             requête? Si oui, fournir des indications détaillées à ce sujet.
             Have you submitted the above complaints to any other procedure of international investigation or settlement? If
             so,  give full details.
              Predložili ste vyššieuvedenú sťažnosť inému medzinárodnému vyšetrovaciemu alebo zmierovaciemu orgánu? Ak áno,
             uveďte podrobnosti

              Nie.        

Si nécessaire, continuer sur une feuille séparée
Continue on a separate sheet if necessary
V prípade potreby pokračujte na samostatnom hárku papiera

 - 7 -

 

VII -     PIÈCES ANNEXÉES                                                               (PAS D'ORIGINAUX,
            LIST OF DOCUMENTS                                       UNIQUEMENT DES COPIES)
            ZOZNAM DOKUMENTOV                              NO ORIGINAL DOCUMENTS,
                 ONLY PHOTOCOPIES
NEPREDKLADAJTE ORIGINÁLY DOKUMENTOV,
VÝLUČNE ICH FOTOKÓPIE)

(Voir chapitre VII de la note explicative. Joindre copie de toutes les décisions mentionnées sous ch. IV et VI ci-dessus. Se procurer, au besoin,      les copies nécessaires, et, en cas d’impossibilité, expliquer pourquoi celles-ci ne peuvent pas être obtenues. Ces documents ne vous seront pas retournés.)
(See Part VII of the Explanatory Note. Include copies of all decisions referred to in Parts IV and VI above. If you do not have copies, you should
obtain them. If you cannot obtain them, explain why not. No documents will be returned to you.)
(Viď časť VII Vysvetľujúcej poznámky. Priložte kópie všetkých rozhodnutí uvedených vyššie v častiach IV a VI. Ak nemáte kópie a
nemôžete si ich zadovážiť, vysvetlite prečo. Predložené dokumenty Vám nebudú vrátené.)

  

 1. List   Kancelárie  Ministerstva obrany FR,  list č. DEF/EMAT/BRI/REPATRAN/16 zo dňa 21. 2. 2002
 2. List Kancelárie Prezidenta Francúzskej republiky, Philippe Jacob, list Réf.: V00613 zo dňa 4. 4. 2008
 3. List Kancelárie Prezidenta Francúzskej republiky , Philippe Jacob, list Réf.:W01529 zo dňa 13.11. 2009
 4. List Kancelárie Prezidenta Francúzskej republiky , Philippe Jacob, list Réf.:b X01417 zo dňa 29.11.2010
 5. List Kancelárie ministra obrany a bývalých bojovníkov FR, Pierre Laugeaym č. DEF/CABSDBC/BSQC/CPC Pl/10-10448 zo dňa 4. 3. 2011
 6. List  Kancelárie  Ministerstva obrany a bývalých bojovníkov FR, Generál Denis Merchier ,  č./DEF/CM32/INT zo dňa 5. 5. 2011

Hore

 Voir Note explicative
See  Explanatory Note
Viď Vysvetľujúcu poznámku
SVK

Numero de dossier
File-number                   Číslo spisu

 

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS EURÓPSKY SÚD PRE ĽUDSKÉ PRÁVA
Conseil de l'Europe - Council of Európe Strasbourg, France
Rada Európy Štrasburg, Francúzsko
REQUETE
SŤAŽNOSŤ

APPLICATION

présentée en application de ľarticle 34 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, ainsi que des articles 45 et 47 du Réglement de la Cour
underArticle 34 ofthe European Convention on Human Rights and Rules 45 and 47 ofthe Rules ofCourt
v zmysle článku 34 Európskeho dohovoru o ľudských právach a článkov 45 a 47 Rokovacieho poriadku Súdu
IMPORTANT:      La présente requéte est un document juridique et peut affecter vos droits et obligations.
This application is aformal legal document and may affectyour rights and obligations.
DÔLEŽITÉ:          Táto sťažnosť je právny dokument a môže ovplyvniť Vaše práva a záväzky.

                                                               

- 2 -

I -          LES PARTIES
          THE PARTIES
          STRANY

A.           LE REQUÉRANT/LA REQUERANTE
              THE APPLICANT
              STAŽOVATEĽ/SŤAŽOVATEĽKA
              (Renseignements à fournir concernant le requérant/la requérante et son/sa représentant(e) éventuel(le))
              (Fill in the following details of the applicant and the representative, if any)
              (Vyplňte nasledujúce údaje o stěžovateľovi/stažovatelke a prípadnom/ej zástupcovi/kyni) 
               
1.         Nom de famille                                                2.      Prénom(s) 
      Surname                                                                                First name (s)
      Priezvisko                                                                             Meno
      Sťažnosť skupiny občanov Slovenskej republiky podľa priloženého zoznamu
       Sexe:                      
       Sex:   male                    
       Pohlavie:               

3.         Nationalité                                                                    4.       Profession
            Nationality Slovak                                                             Occupation
            Štátna príslušnosť                                                           Zamestnanie

5.         Date et lieu de naissance     
            Date and place of birth
            Dátum a miesto narodenia

6.         Domicile             
            Permanent address
            Trvalé bydlisko

 1.    Tel. Číslo    

 

8.         Adresse actuelle (si différente de 6.) ……………………………………………………………………………..
            Present address (if different from 6.)
            Súčasná adresa (ak odlišná od bodu 6.)

9.         Nom et prénom du/de la représentant(e)*  
           First name and surname  of representative
 Priezvisko a meno zástupcu/kyne* JUDr. Ivan Justin Škrabala

10.       Profession du/de la représentant(e)  
           Occupation of representative: self-employed
           Zamestnanie zástupcu/kyne

 1. Adresse du/de la représentant(e

          Address of representative
           Adresa zástupcu/kyne Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic

 1.   Tel. Číslo    +421 94800866      Číslo faxu  ………………………..........

B.           LA HAUTE PARTIE CONTRACTANTE
              THE HIGH CONTRACTING PARTY
              VYSOKÁ ZMLUVNÁ STRANA

             (Indiquer ci-après le nom de l’Etat/des Etats contre le(s)quel(s) la requête est dirigée)
            (Fill in the name of the State(s) against which the application is directed)
             (Uveďte štát(y), proti ktorému/ým je sťažnosť podaná)

13.       France.......................................................................................................................................
__________
                  *Si le/la requérant(e) est représenté(e), joindre une procuration signée par le/la requérant(e) en faveur du/de la représentant(e).
                 A form of authority signed by the applicant should be submitted if a representative is appointed.
                 Ak je stažovatel(ka) zastupovaný(á), treba priložiť splnomocnenie zástupcu/kyne, podpísané stažovatelom/kou.

 

- 3 -

II -       EXPOSÉ DES FAITS
            STATEMENT OF THE FACTS
            POPIS SKUTOČNOSTÍ
                (Voir chapitre II de la note explicative)
                        (See Part II of the Explanatory Note)
                 (Viď časť II Vysvetľujúcej poznámky)

14.     The subject of the complaint lodged by a group of Slovak citizens, relatives of legionnaires of the French Foreign Legion (further FFL), who are represented by an attorney, is to challenge the breach of Article 1 of the Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, adopted in Paris on 20th March 1952. In regard to the protection of property, every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law. This basic right was impaired by the action of the French Republic that confiscated unpaid salaries of the former legionnaires of FFL, participating in the war in Vietnam in 1946-1954 and which were captured and many of which were imprisoned in former communist countries for serving in foreign armed forces and their bank accounts were impounded in benefit of the state. Because of the existence of ‘Iron Curtain‘, former legionnaires and their relatives as citizens of communist countries were not able to request the payment of salaries under the threat of persecution by totalitarian regime reigning in their home countries.

Justification
The reasons stated why the French Republic refused to pay these salaries are misleading and conflicting as well as breaching the Article 1 of the Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The request to repay the accounts, which are subject to inheritance rights and in each democratic country such rights cannot be lapsed, was initiated already in 1999 by the Ministry of foreign affairs of the Slovak Republic and the Embassy of the Slovak Republic in Paris. FFL refused to provide these two official institutions of the Slovak Republic with the list of Slovak citizens and amounts on the so called ‘sleeping accounts‘ linked to service of Slovaks in FFL. As a result, both institutions accepted the refusal and stopped to deal with the issue. Therefore, a direct appeal was sent to the president of the French Republic - Nicolas Sarkozy.

Since the year 2000 Ľudovít Bardiovský, the only surviving legionnaire, together with several relatives of those participating in the Vietnam war 1946-1954, tried to achieve the repayment of unpaid salaries deposited in bank accounts in France. After the death of Ľudovít Bardiovský efforts to regain the unpaid salaries are made by his daughter Slavomíra Kakošová, née Bardiovská. All involved persons are members of a non-governmental organization registered in the Slovak Republic, which has a section uniting relatives of FFL legionnaires. This organization asked for help the Ministry of foreign affairs of the Slovak Republic, the Embassy of the Slovak Republic in France, the Embassy of France in  Slovakia as well as French authorities including the president Nicolas Sarkozy. Several replies and the answer sent to the daughter of the former legionnaire Ľudovít Bardiovský confirm that the French president only formally forwarded her letter as well as the letters of the non-governmental organization uniting former Czechoslovak political prisoners to French institutions which had no genuine interest to resolve the problem of the betrayed legionnaires and hence all the requests were refused. 

It is regrettable that France, in contrast to the United Kingdom or Germany, which usually does not forget those who sacrificed their lives for the interests of the country, has not only sacrificed these people, but also deprived them of their rightful property, i.e. salaries by breaching the Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and its own laws as confirmed by the letter from the Office of the Ministry of defence and former soldiers No. DEF/EMAT/BRI/REPETRANT/19 dated 21st February 2002 stating that according to Articles 2262 and 2264 of the Civil Code, salaries, retained payments and money deposits are surrendered after the 30 years term, and therefore all bank accounts of legionnaires were impounded. Unfortunetaly, all approached institutions are indifferent to the destiny of participants in fightings in Indochina, as they are equally indifferent to social situation of the relatives left. So far, they had no interest to verify whether the opinion of the Ministry of defence and former soldiers is in accordance with French laws and the Convention. 

 

- 3a -

 

II -       EXPOSÉ DES FAITS
            STATEMENT OF THE FACTS
            POPIS SKUTOČNOSTÍ
                (Voir chapitre II de la note explicative)
                        (See Part II of the Explanatory Note)
                 (Viď časť II Vysvetľujúcej poznámky)

From several independent sources directly in France, including war veteran organizations, we have found that according to the French civil code the 30 years term of a lapsed right is related to commercial and civil affairs only and in any case it is necessary to consider obstacles and reasons for which the payables were not executed. France also does not take into account the fact that it was a special group of FFL members different from FFL members recruited now, because:

 1. The prevailing majority of former Czechoslovak citizens serving in FFL were emigrants, who fled from repression of communist regime started on 25th February 1948. 
 2. According to acquired evidence, these emigrants were lured  and recruited to FFL from migrants‘ detention camps.
 3. After the establishment of the communist rule in former Czechoslovakia, it was argued that our legionnaires were fighting in Vietnam for Prague and expansion of communism. 

 

Already considering these arguments, the way how France deals with the group of former FFL members is immoral and appalling, because  the legionnaires gave their young lives, health and the best years for France misled to believe to be fighting against communism. Unfortunately, the words of former president De Gaulle who once said that France had no friends, just its interests, come true.

The French civil code does not apply to salaries and retirement payments for those serving in the armed forces. It is the obligation of the state to repay retained salary if there is no obstacle to do so because of a soldier being sentenced for any offence. The issue is linked to bank accounts, which are subject to inheritance rights, which cannot be lapsed. 

The right for protection of property is also a right for inheritance, which cannot be nepremlčateľné even after the death and the have right to it. We believe that by confiscation of unpaid salaries of former legionnaires France flagrantly and without precedent breached the basic right for protection of property guaranteed by the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

After using all available legal means we have decided to lodge a complaint to the European Court of Human Rights. 

 

Si nécessaire, continuer sur une feuille séparée
Continue on a separate sheet if necessary
V prípade potreby pokračujte na samostatnom hárku papiera

 - 4 -

 

III -     EXPOSÉ DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET/OU DES
           PROTOCOLES ALLÉGUÉE(S), AINSI QUE DES ARGUMENTS À L’APPUI
           STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION(S) OF THE CONVENTION AND/OR PROTOCOLS
           AND OF RELEVANT ARGUMENTS
           POPIS    NAMIETANÉHO/ÝCH   PORUŠENIA/Í   DOHOVORU    A/ALEBO
           PROTOKOLOV  A  ARGUMENTOV  NA  PODPORU STAŽNOSTI

               (Voir chapitre III de la note explicative)
               (See Part III of the Explanatory Note)
               (Viď čast III Vysvetľujúcej poznámky)

15.    

Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Paris, 20th March 1952
Article 1
Protection of property

Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public  interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.
The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.

                     

- 5 -

IV -    EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION
      STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION
      PREHLÁSENIE V ZMYSLE USTANOVENÍ ČLÁNKU 35 ODS. 1 DOHOVORU

 (Voir chapitre IV de la note explicative. Donner pour chaque grief, et au besoin sur une feuille séparée, les renseignements demandés sous les              points 16 à 18 ci-après)
      (See Part IV of the Explanatory Note. If necessary, give the details mentioned below under points 16 to 18 on a separate sheet for each separate
      complaint)
      (Viď časť IV Vysvetlujúcej poznámky. V prípade potreby odpovedajte na body 16 až 18 na samostatnom hárku papiera, osobitne pre
       každé namietané porušenie Dohovoru.)

16.       Décision interne définitive (date et nature de la décision, organe - judiciaire ou autre – l’ayant rendue)
      final decision (date, court or authority and nature of decision)
            Konečné rozhodnutie (dátum, súd alebo iný orgán a druh rozhodnutia)
          
Until the date of the submission of our complaint, we have not received any answer to our appeal dated on 10th November 2011 to the letter from the head of the Military department at the Ministry of defence and former soldiers dated on 5th May 2011, which we  sent to the Office of the president of the French Republic. 

 

17.       Autres décisions (énumérées dans l’ordre chronologique en indiquant, pour chaque décision, sa date, sa nature et
            l’organe - judiciaire ou autre – l’ayant rendue)
      Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each of    
       them)
            Iné rozhodnutia (uveďte chronologicky dátum, súd alebo iný orgán a druh každého z rozhodnutí)

 • 21st February 2002,  Ministry of defence and former soldiers, letter No.  DEF/EMAT/BRI/REPATRAN/16
 • 4th April 2008 Office of the president of the French Republic, Philippe Jacob, letter Réf.: V00613
 • 13th November 2009 Office of the president of the French Republic, Philippe Jacob, list Réf.:W01529
 • 29th November 2010 Office of the president of the French Republic, Philippe Jacob, Réf.: b X01417
 • 4th March 2011, Office of the minister of defence and former soldiers of the French Republic, Pierre Laugeay. letter No. DEF/CABSDBC/BSQC/CPC Pl/10-10448

      -      5th May 2011, Office of the Ministry of defence and former soldiers, General Denis Merchier, letter No.   
             DEF/CM32/INT
             

 

 

18.      Dispos(i)ez-vous d’un recours que vous n'avez pas exercé? Si oui, lequel et pour quel motif n’a-t-il pas été exercé?
Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used? If so, explain      why  you have not used it.
          Máte, resp. mali ste k dispozícii iné opravné prostriedky, ktoré ste nevyčerpali? Ak áno, vysvetlite z akých
          dôvodov.

             No.

 

Si nécessaire, continuer sur une feuille séparée
Continue on a separate sheet if necessary
V prípade potreby pokračujte na samostatnom hárku papiera

                                                              

   - 6 -

V -       EXPOSÉ DE L'OBJET DE LA REQUÊTE ET PRÉTENTIONS PROVISOIRES POUR UNE
            SATISFACTION EQUITABLE
            STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION AND PROVISIONAL CLAIMS FOR
            JUST SATISFACTION
            POPIS PREDMETU SŤAŽNOSTI A PREDBEŽNÉ NÁROKY TÝKAJÚCE SA
            SPRAVODLIVÉHO ZADOSŤUČINENIA

                 (Voir chapitre V de la note explicative)
                (See Part V of the Explanatory Note)
                 (Viď čast V Vysvetľujúcej poznámky)

The subject of the complaint lodged by a group of Slovak citizens, relatives of legionnaires of the French Foreign Legion (further FFL), who are represented by an attorney, is to challenge the breach of Article 1 of the Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, regarding the protection of property. This basic right was impaired by the action of the French Republic that confiscated unpaid salaries of the former legionnaires of FFL, participating in the war in Vietnam in 1946-1954, which were captured and many of which were imprisoned in former communist countries for serving in foreign armed forces and their bank accounts were impounded in benefit of the state.

The reasons stated why French Republic refused to pay these salaries are misleading and conflicting as well as breaching the Article 1 of the Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. FFL refused to provide the Ministry of foreign affairs of the Slovak Republic with the list of Slovak citizens and amounts on the so called ‘sleeping accounts‘ linked to service in FFL.

From the controversial and biased answers, it is evident that by using various excuses and appeals and by referring to French legislation France attempts to avoid to adhere to the Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, regarding the protection of property.  
         
In this case there is an old inheritance, which increased in value during the previous periods due to bank interest accumulation. FFL refused to disclose relevant details and there is a reason to assume that the information regarding the bank accounts were shredded on purpose. In order to avoid complications and unnecessary legal expansion to identify financial compensation, we propose to indemnify each affected family with 100.000 EUR. For each Slovak who served in FFL, there is huge documentation. Most of them were participants in combats in Vietnam, who either died or were imprisoned in former comunist countries. We can provide all necessary documents on request when our complaint will be dealt with.

-
VI -     AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITÉ
            L’AFFAIRE
            STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS
            PREHLÁSENIE O PREDLOŽENÍ VECI INÝM MEDZINÁRODNÝM INŠTITÚCIÁM

                   (Voir chapitre VI de la note explicative)
                   (See Part VI of the Explanatory Note)
                   (Viď čast VI Vysvetľujúcej poznámky)

20.        Avez-vous soumis à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement les griefs énoncés dans la présente
             requête? Si oui, fournir des indications détaillées à ce sujet.
             Have you submitted the above complaints to any other procedure of international investigation or settlement? If
             so,  give full details.
              Predložili ste vyššieuvedenú sťažnosť inému medzinárodnému vyšetrovaciemu alebo zmierovaciemu orgánu? Ak áno,
             uveďte podrobnosti

              No.        

 - 7 -

 

VII -     PIÈCES ANNEXÉES                                                               (PAS D'ORIGINAUX,
            LIST OF DOCUMENTS                                       UNIQUEMENT DES COPIES)
            ZOZNAM DOKUMENTOV                              NO ORIGINAL DOCUMENTS,
                 ONLY PHOTOCOPIES
NEPREDKLADAJTE ORIGINÁLY DOKUMENTOV,
VÝLUČNE ICH FOTOKÓPIE)

(Voir chapitre VII de la note explicative. Joindre copie de toutes les décisions mentionnées sous ch. IV et VI ci-dessus. Se procurer, au besoin,      les copies nécessaires, et, en cas d’impossibilité, expliquer pourquoi celles-ci ne peuvent pas être obtenues. Ces documents ne vous seront pas retournés.)
(See Part VII of the Explanatory Note. Include copies of all decisions referred to in Parts IV and VI above. If you do not have copies, you should
obtain them. If you cannot obtain them, explain why not. No documents will be returned to you.)
(Viď časť VII Vysvetľujúcej poznámky. Priložte kópie všetkých rozhodnutí uvedených vyššie v častiach IV a VI. Ak nemáte kópie a
nemôžete si ich zadovážiť, vysvetlite prečo. Predložené dokumenty Vám nebudú vrátené.) 

 1. Letter from the Office of the Ministry of defence and former soldiers, No. DEF/EMAT/BRI/REPATRAN/16 dated 21st February 2002
 2. Letter from the Office of the president of the French Republic, Philippe Jacob, Réf.: V00613 dated 4th April 2008
 3. Letter from the Office of the president of the French Republic, Philippe Jacob, Réf.:W01529 dated 13th November 2009
 4. Letter from the Office of the president of the French Republic, Philippe Jacob, Réf.:b X01417 dated 29th November 2010
 5. Letter from the Office of the minister of defence and former soldiers of the French Republic, Pierre Laugeay No. DEF/CABSDBC/BSQC/CPC Pl/10-10448 dated 4th March 2011
 6. Letter from the Office of the Ministry of defence and former soldiers, Gen. Denis Merchier, No. DEF/CM32/INT dated 5th May 2011
Hore
hlavna stranka