Hlavná stránka
Späť na stránku Právo a zákony

 SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH  ČESKOSLOVENSKÝCH POLITICKÝCH VÄZŇOV

                  

                                                                                                             So sídlom v Slovenskej Republike

IČO: 37796542   DIČ:  2021593816 

Nám. Sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad

                                                                                                             Tel:++421 52 7722626, ++421 903 142771

                                                                                                                                       email: szcpv@szcpv.org

                                                                                                                                       http://www.szcpv.org                           

 

 

Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

 

                                                                                  Naše č: 010/07                        Poprad 19.2.2007

 

Vec: Žiadosť o priznanie výhod pre účastníkov odboja a  účastníkov súdnych a mimosúdnych rehabilitácii (oprávnené osoby)

 

S poukazom na členstvo SR v EÚ a NATO a jeho návrat a začlenenie medzi vyspelé demokratické krajiny, po rokoch neslobody obdobia fašizmu a neskôr komunistického totalitarizmu, uvádzame, že na ceste k slobode a  dnešnej parlamentnej demokraciu v SR boli aj obete mnohých občanov Slovenska, účastníkov protifašistického alebo protikomunistického odboja a obetí represií totalitných režimov, bývalých politických väzňov alebo násilne odvlečených NKVD do býv. ZSSR.

            Podľa nepísaných pravidiel demokratická spoločnosť  priznáva týmto občanom ako kompenzáciu na zmiernenie spôsobených krívd isté zvýhodnenie či už v oblasti sociálnej alebo v doprave a telekomunikáciách.

            Po vzniku samostatných  štátov SR a ČR po rozdelení ČSFR došlo k postupne sa prehlbujúcej diskriminácii občanov SR oproti občanom ČR na čo poukazujeme uverejnením súhrnu zákonov prijatých po novembri 1989 na našej internetovej stránke www.szcpv.org,  jednak v rámci ČSFR ako aj neskôr samostatne v SR a ČR.. Táto diskriminácia sa prehĺbila najmä v období vlády tzv. pravicovej koalície v rokoch 1998-2006 a uskutočňovaním jej necitlivých a neprimerane tvrdých reforiem vo všetkých oblastiach, čo postihlo značnú časť občanov Slovenska vrátane účastníkov odboja a účastníkov rehabilitácii.

V roku 2003 bola v rozpore s ust. § 6 zákona č. 125/1996 Z.z., opatrením  Ministerstva Financií SR č. R-2/2002, ktorým sa mení a dopĺňal výmer Ministerstva financií SR č. R-1/1996 o rozsahu tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov, od 1.1.2003 zrušená preprava dôchodcov - účastníkov odboja a mimosúdnych rehabilitácii, ktorá bola v osobnej železničnej doprave realizovaná preukazmi občianskych združení a to Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov - SZPB, Konfederácie politických väzňov Slovenska - KPVS, Slovenskej asociácie násilne odvlečených do ZSSR –SANO, Slovenského zväzu vojenských táborov nútených prác - pomocných technických práporov-VTNP-PTP a Zväzu protikomunistického odboja - ZPKO.

 

Ako uvádzame na zmienenej internetovej stránke všetky žiadosti vláde a jej predstaviteľom na odstránenie tejto diskriminácie boli ignorované. Po parlamentných voľbách v roku 2006 ako prvý politický predstaviteľ, ktorý naše argumenty uznal, bol predseda poslaneckého klubu strany Smer-SD JUDr. M. Číž.

                                                           2                                                        

V zmysle uvedených dôvodov si dovoľujeme požiadať Vládu Slovenskej republiky o prehodnotenie doterajšieho stavu v uvedenej problematike a situácie aká vznikla po necitlivých krokoch predošlej tzv. pravicovej vlády a rovnako v zmysle § 6 zákona NR SR č. 125/1996 Z.z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému ako aj zákona č. 219/2006 Z.z. o protikomunistickom odboji, o posúdenie nami predloženého návrhu na priznanie výhod pre účastníkov odboja a  účastníkov súdnych a mimosúdnych rehabilitácii (oprávnené osoby) a jeho postúpeniu Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky.

 

Zároveň žiadame aby Ministerstvo Dopravy, pôšt a telekomunikácii SR na základe našej žiadosti aktualizovalo aj zmeny ku ktorým došlo vznikom občianskeho združenia s názvom Svetové združenie bývalých československých  politických väzňov registrovaným na MV SR dňa. 06.08.2001 pod č. VVS/1-900/90-18819 a následne aj  prestupom značnej časti členov Slovenskej asociácie násilne odvlečených do ZSSR-SANO do SZČPV- Sekcie násilne odvlečených –SNO , nakoľko tieto oprávnené osoby majú nárok na v súčasnosti ešte platné výhody, ktoré nestihla zrušiť predošlá vláda, na základe zákona a nie na základe členstva v občianskom združení. (bezplatná preprava  v MHD a zvýhodnenie telefónnej stanice).

 

Návrh na priznanie výhod pre účastníkov odboja a  účastníkov súdnych a mimosúdnych rehabilitácii (oprávnené osoby)

 

Pre  občanov, ktorí sú štátni príslušníkmi SR, obdobne ako v ČR navrhujeme:

  1. Priznanie 50% zľavy na prepravu v železničnej a autobusovej doprave

-         pre účastníkov odboja, (protifašistický odboj a odboj v zmysle z. č. 219/2006 Z.z.)

-         účastníkov súdnych rehabilitácii v zmysle zákona č. 119/90Z.z, ktorí boli väznení min. 1 rok.

-         účastníkov  mimosúdnych rehabilitácii v zmysle zákona č. 319/91 a  v súvislosti s §29 zákona č. 87/1991 Z.z., pričom za oprávnenú osobu sa považuje : osoba násilne odvlečená do ZSSR orgánmi NKVD  v rokoch 1944-1946, osoba narodená v gulagu na území ZSSR, manžel osoby násilne odvlečenej  a deti a  narodené do r. 1947, súrodenec osoby násilne odvlečenej ak preukáže, že počas odvlečenia zmiernil následky, ktoré vznikli v dôsledku odvlečenia.

 

      2.  Vo veci v súčasnosti platných preukazov na bezplatnú prepravu v MHD navrhujeme:

       -   aktualizáciu preukazov z dôvodu vzniku SZČPV a Sekcie násilne odvlečených do ktorej

            vstúpila značná časť členov SANO. Z dôvodu zistenia prípadov  vydávanie preukazov SANO 

            neoprávneným osobám, bývalou a dnes už nebohou tajomníčkou SANO, navrhujeme ukončiť 

            ich platnosť k termínu 1.1.2008. Navrhujeme aby zodpovednosť za  evidenciu týchto

            preukazov a kontrolu prevzalo SZČPV- Sekcia násilne odvlečených. -SNO.

 

  1. Vo veci zvýhodnených telefónnych staníc pre oprávnené osoby:

      navrhujeme aktualizáciu z dôvodu registrácie SZČPV a vzniku Sekcie násilne odvlečených.

-    pre účastníkov odboja, (protifašistický odboj a odboj v zmysle z. č. 219/2006 Z.z.)

-         účastníkov súdnych rehabilitácii v zmysle zákona č. 119/90Z.z, ktorí boli väznení min. 1 rok.

-         účastníkov  mimosúdnych rehabilitácii v zmysle zákona č. 319/91 a  v súvislosti s §29 zákona č. 87/1991 Z.z., pričom za oprávnenú osobu sa považuje : osoba násilne odvlečená do ZSSR orgánmi NKVD  v rokoch 1944-1946, osoba narodená v gulagu na území ZSSR, manžel osoby násilne odvlečenej  a deti a  narodené do r. 1947, súrodenec osoby násilne odvlečenej ak preukáže, že počas odvlečenia zmiernil následky, ktoré vznikli v dôsledku odvlečenia.

-         pre kancelárie občianskych združení SZPB, ZPKO, KPVS. ZPKO, SZČPV, VTNP-PTP

 

 

3

Počet oprávnených osôb

 

Uvedený návrh sa v bode 1. nevzťahuje na osoby staršie ako 70 rokov, ktoré majú už priznané zľavy. ZSČPV uvádza aktuálny počet členov registrovaných k 1.2.07 na ktoré by sa navrhované zľavy vzťahovali: 400 osôb (zmenu z dôvodu registrácie nových prihlášok spresníme)

Značná časť členov SZČPV žije v USA, Kanade, Austrálii a Európe, preto nie sú oprávnenými osobami. V zmysle návrhu predsedu ZPKO A. Tarnóczyho na integráciu občianskych združení a vytvorenie jednotnej platformy, návrh dávame na vedomie KPVS a ZPKO, ktoré požiadame o uvedenie počtu ich oprávnených osôb.

                                                             

Veríme, že súčasná vláda ktorej program   bol pozitívne prijatý našimi členmi, ktorí svoju podporu  deklarovali na sneme v Poprade9.12.06 prijatím deklarácie na podporu sociálnej orientácie novej vlády SR, náš návrh príjme s náležitou vážnosťou.

      Zároveň by sme si dovolili požiadať o prijatie delegácie zástupcov našej organizácie ako aj partnerských organizácii ZPKO a KPVS, ktorá by v prípade požiadania bližšie upresnila náš návrh.

 

Prílohy:

  1. Stanovy SZČPV
  2. Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky zo dňa 9.1.2003
  3. Vzory preukazov SZČPV a SZČPV-SNO
  4. Prepravný a tarifný vestník  č. 33-34-36 z 12.8.1994 so vzormi preukazov SANO
  5. Deklarácia na podporu sociálnej orientácie novej vlády SR zo dňa 9.12.06

 

Na vedomie:

Konfederácia politických väzňov Slovenska

Zväz protikomunistického odboja

 

 

S úctou

 

František Bednár                                                                    Marián Dudinský

Predseda SZČPV                                                                   Predseda SZČPV-SNO


Hlavná stránka
Späť na stránku Právo a zákony