Hlavná stránka
Späť na stránku Právo a zákony

Ústav pamäti národa Námestie SNP 28 P.O. Box 239 810 00 Bratislava 1

Vec: Urgencia
Touto cestou Vám oznamujeme, že výbor našej organizácie sa na schôdzi konanej 29.9.06 uzniesol na podaní urgencie vo veci nečinnosti ÚPN vo veci podaných žiadosti v zmysle zákona č. 219/2006 o protikomunistickom odboji. Nami podané žiadosti boli odoslané riadne a včas v mesiaci máj a jún 06. Napriek tomu, že uvedený zákon nadobudol účinnosť už dňa 1.6.06 a podľa zákona mali 5 zamestnanci za mzdy vo výške 2 mil. Sk vo veci konať, k dnešnému dňu ani jeden z našich členov neobdržal ani len obligátne potvrdenie príjmu, ktoré v zmysle zákona úradné inštitúcie zasielajú do 30. dní. Z uvedených dôvodov preto žiadame o zaslanie stanoviska v lehote 15 dní od obdržania našej urgencie. Máme za to, že postup ÚPN a jeho nečinnosť resp. prieťahy sú nedôstojné a cynické voči obetiam komunizmu, nakoľko existuje zjavné riziko, že sa títo ľudia vzhľadom na svoj vysoký vek nedožijú aj praktického naplnenia zákona č. 219/06. Dodávame, že takýto postup bol typický pre bývalé komunistické úrady a je preto nemorálny. Pri pokračujúcej nečinnosti ÚPN a ďalšiemu ignorovaniu našich žiadosti budeme nútení obrátiť sa formou sťažnosti na predsedu NR SR z dôvodu nedodržiavania zákona č. 219/06.
S pozdravom František Bednár Predseda