Hlavná stránka
Späť na stránku Právo a zákony

 

 

 

Národná rada

Slovenskej republiky

Poslanecký klub

Smer – Sociálna demokracia

Vážený pán

Predseda Klubu

JUDr. Miroslav Číž

Bratislava                                                                                           Poprad 11.7.2006

 

 

Vec:     Žiadosť o prijatie zákonných opatrení v sociálnej oblasti odstraňujúcich diskrimináciu a zmierňujúcich krivdy spôsobené  komunistickým režimom.

 

         Vážený pán predseda poslaneckého klubu Smer – SD,

 

Ako potvrdzujeme v prílohe, Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov viackrát bezúspešne žiadalo bývalú pravicovú vládu Mikuláša Dzurindu o ukončenie diskriminácie slovenských občanov väznených totalitným režimom. Napriek tomu, že sme boli ako občania vtedajšieho Československa súdení súdmi ČSR, rozdelením býv. ČSFR a najmä počas pôsobenia bývalej koalície došlo k prehlbujúcej sa diskriminácie slovenských občanov, v porovnaní s občanmi Českej republiky, najmä v sociálnej a zdravotnej oblasti. Na túto diskrimináciu sme upozorňovali aj Ústavný súd SR podaním sťažnosti pre porušovanie ľudských práv a na našej internetovej stránke

http://www.szcpv.szm.sk 

            Táto diskriminácia sa najviac prehĺbila po prijatí nariadenia vlády ČR č.622/2004 Zb., o poskytnutí príplatku ku zmierneniu niektorých krívd spôsobených komunistickým režimom v oblasti sociálnej  a naväzujúceho nariadenia vlády ČR č. 405/2005, na základe ktorých je bývalým politickým väzňom v ČR vyplácaný príplatok k dôchodku vo výške 50 KČ za každý mesiac väzby.

Okrem týchto opatrení Česká vláda  pod vedením Sociálnej demokracie prijala aj opatrenia v zdravotnej oblasti zvlášť pre politických väzňov postihnutých ožiarením pri nútených prácach v uránových baniach.

           

            S nádejou, že nová vláda Slovenskej republiky a hlavne strana Smer – Sociálna demokracia bude uplatňovať aj v skutočnosti princípy sociálne spravodlivej spoločnosti tak ako ich v daných podmienkach uplatňovala vláda vedená sociálnymi demokratmi v Českej republike, predkladáme poslaneckému klubu strany Smer-SD návrh na prijatie zákona o poskytnutí príplatku k dôchodku k zmierneniu niektorých krívd spôsobených komunistickým režimom v oblasti sociálnej. Ako potvrdzujeme v prílohe listom NR SR zo dňa 19.5.2006 obdobný zákon o príplatku k dôchodku vo výške 60 Sk za každý mesiac väzby mal byť udajne vypracovaný Ministerstvom práce a sociálnych

                                                                       2

vecí avšak v skutočnosti ho vláda SR nikdy Národnej rade nepredložila. Z tohto dôvodu navrhujeme aby poslanecký klub strany Smer –SD na základe nariadení vlády ČR č. 622/2004 a č. 405/2005 podal Národnej rade SR návrh slovenskej verzie obdobného zákona. Z dôvodu vysokého veku bývalých politických väzňov a oprávnených osôb považujeme za spravodlivé a morálne keby tento zákon zohľadňoval minimálne obdobie 1. roka za ktoré obdobie by boli príplatky k dôchodkom vyplatené so spätnou platnosťou, pretože práve z dôvodu úmrtia oprávnených osôb bývala pravicová vláda s prijatím zákona účelovo otáľala cynicky kalkulujúc so smrťou obetí komunizmu.

 

            Taktiež navrhujeme prijatie zákonných opatrení na zmiernenie následkov z ožiarenia pri ťažbe uránovej rudy.

 

            Obdobne hanebne sa pravicová koalícia zachovala aj po tom, čo bol v Českej republike prijatý zákon o odškodnení obetí okupácie Československa. Náš návrh na prijatie zákona o odškodnení obetí okupácie, ako potvrdzujeme v prílohe, bol odstúpený Ministerstvu spravodlivosti SR, ktoré podanie návrhu rovnako ako vláda SR nepovažovalo za vhodné. Obdobný zákon č. 547/2004 Z.z bol napokon podaný poslancom strany Smer –SD JUDr. Kaliňakom . Hoci sa jednalo o minimálny finančný dosah a rozsah okruhu oprávnených osôb, ako potvrdzujú naše skúsenosti odškodnenie sa nevzťahovalo na súrodencov  usmrtených. Na území SR bolo údajne usmrtených 29 osôb, z toho značná časť vo veku do 20 rokov, kedy ešte nemali rodiny a deti. Zákon nezohľadňoval, že po 38. rokoch od okupácie rodičia týchto obetí už zomreli a súrodenci na  odškodnenie ako potvrdzujeme na prípade sestier 19 ročného Jozefa Bonka z Hôrky pri Poprade nemajú nárok. Z tohto dôvodu navrhujeme novelizáciu zákona č. 547/2004Z.z. zo dňa 8.11.2005 o odškodnení obetí okupácie Československa a rozšírenie okruhu oprávnených osôb v prípade  usmrtených aj o vlastných súrodencov obete.

 

            Veríme, že poslanecký klub strany Smer-SD konštruktívne príjme naše návrhy a svojím postupom prispeje k ukončeniu diskriminácie slovenských občanov v sociálnej oblasti anásledne k zmierneniu krívd spôsobených komunistickým režimom. Rovnako veríme, že tento krok bude aj pozitívnym signálom pre zahraničie nakoľko je jednoznačne v súlade s  rezolúciami Rady Európy č.1096 a  č. 10765.

Prílohy:

 1. Výzva politických väzňov k ukončeniu diskriminácie obetí komunizmu zo dňa 19.2.2005

 2. Nariadenie vlády ČR č. 622/2004

 3. Nariadenie vlády  ČR č. 405/2005

 4. List Kancelárie NR SR zo dňa  19.5.2006-07-11

 5. Žiadosť o podanie návrhu na odškodnenie obetí okupácie ČSR

 6. List Úrady vlády SR zo dňa  29.4.2005

 7. Žiadosť o odškodnenie sestry usmrteného Jozefa Bonka Anny Malej zo dňa 21.2.2006

 8. Rozhodnutie Ministerstva spravodlivosti SR zo a 1.3.2006

 

S úctou

                        Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov

 

Predseda SZČPV-SR                  Podpredseda  SZČPV-SR             Tajomník SZČPV-SR

František Bednár                          Emil Švec                                       Štefan Pazdera