Hlavná stránka
Späť na stránku Právo a zákony

List predsedu KPVS Karola Noskoviča

 predsedovi NR SR Pavlovi Paškovi

Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky,

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo už v októbri 2005 návrh zákona o príplatku k dôchodku poli­tickým väzňom.

Vláda českých sociálnych demokratov priznala takýto prí­platok už 24. 11. 2004 nariadením vlády Č. 622/2004 Sb. o poskytovaní príplatku k dôchodku na zmiernenie niektorých krívd spôsobených komunistickým režimom v oblasti sociál­nej, ktoré prikladáme.

Slovenskí politickí väzni sa v porovnaní s Českými cítia ukrivdení.

Zatiaľ, čo v Českej republike bol príplatok priznaný naria­dením vlády, na Slovensku prislúcha táto právomoc Národnej rade SR y zmysle ustanovenia §6 zákona SNR č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického režimu. Podľa citovaného ustanovenia má osobitný zákon upraviť zmiernenie niektorých krívd, spáchaných na odporcoch komunistického režimu a na osobách, ktoré boli postihnuté jeho perzekúciami.

Obraciame sa preto na Vás a na pána predsedu vlády Slovenskej republiky o prerokovanie a prijatie navrhovaného zákona z októbra 2005.

O veci rokovali naši zástupcovia už na Ministerstve práce, sociálnych veci a rodiny SR s pani ministerkou, ktorá sa vyjad­rila, že záležitosť by mohla byt aktuálna až v roku 2008. Takéto časové odkladanie by znamenalo prakticky úplne zamietnutie, pretože politickí väzni majú väčšinou nad 75 rokov a postupne vymierajú. Presné čísla môže poskytnúť Sociálna poisťovňa, ktorá im vypláca starobné dôchodky.

Prosíme, aby ste do programu solidarity a pomoci dôchod­com zahrnuli i politických väzňov, ako to už pred dvoma rokmi urobila vláda Českých sociálnych demokratov.

   S hlbokou úctou

 Karol Nosknvič, predseda KPVS