Hlavná stránka
Späť na stránku Právo a zákony
Strana 7430                                               Sbírka zákonů č. 405 I 2005                                                Částka 140
405
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. září 2005,
kterým se mění nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu
ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální
Vláda nařizuje podle § 8 zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu:
ČI. I
Nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování pří­platku k důchodu ke zmírnění některých křivd způso­bených komunistickým režimem v oblasti sociální, se mění takto:
1.  V § 1 písm. a) se za slovo „němu," vkládají slova „popřípadě byli nezákonně zbaveni osobní svo­body a byli rehabilitováni podle § 33 odst. 2 zákona č. 119/1990 Sb.,".
2.  V § 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo jim takový důchod není vyplácen jen proto, že jiný vyplácený důchod přesahoval hranici nejvyšší výměry úhrnu důchodů podle předpisů účin­ných před 1. lednem 1996".
3.  V § 1 se dosavadní text označuje jako odsta­vec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Nárok na příplatek mají dále státní občané České republiky, jejichž rodič v době výkonu trestu odnětí svobody nebo vazby pro trestný čin uvedený v odstavci 1 písm. a) zemřel, jestliže ke dni úmrtí ro­diče nedosáhli věku 18 let a pobírají důchod z českého důchodového pojištění1). Při úmrtí obou rodičů za podmínek uvedených ve větě první se nárok na pří­platek posuzuje po každém rodiči zvlášť.".
4.  V § 2 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Pokud se vdovský nebo vdovecký důchod nevyplácí z důvodu uvedeného v § 1 odst. 1 písm. b), stanoví se výše příplatku podle věty první a příplatek se poskytne k tomu důchodu, který se vyplácí.".
5.  V § 2 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Příplatek k důchodu náležející podle § 1 odst. 2 se stanoví ve výši dvou pětin částky uvedené v odstavci 1.".
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.
6.  V § 2 odstavec 5 zní:
„(5) V případě souběhu nároků podle odstavců 1 až 3 se vyplácí pouze příplatek vyšší; to platí i v případě souběhu dvou nároků na příplatek podle § 1 odst. 2 věty druhé.".
7.  V § 3 odst. 1 větě druhé se slova „odst. 1 nebo 2" nahrazují slovy „odst. 1, 2 nebo 3" a slova „odst. 5" se nahrazují slovy „odst. 6".
ČI. II
Příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti so­ciální, na jehož poskytnutí vznikl nárok podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., ve znění tohoto nařízení, náleží na základě písemné žádosti od splátky důchodu, k ně­muž tento příplatek náleží, splatné v kalendářním mě­síci, v němž toto nařízení nabývá účinnosti.
ČI. III Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem ka­lendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
Předseda vlády: Ing. Paroubek v. r.
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Škromach v. r.
Ministr vnitra:
--__