Späť na stránku Právo a zákony


Zákon 547/2005 Z.z.


(o odškodnení obetí okupácie Československa vojskami Zväzu sovietskych socialistických republík, Nemeckej demokratickej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky a Bulharskej ľudovej republiky )
Autor: Národná rada SR
Platnosť od: 10.12.2005
Účinnosť od: 10.12.2005
Uverejnené v Zbierke zákonov č. 223/2005 strana 5185
DOPĹŇA ČASTI PREDPISU:

OBLASŤ: Finančné právo , Právo sociálneho zabezpečenia a Správne právo

547/2005 Z.z.

ZÁKON

z 8. novembra 2005

o odškodnení obetí okupácie Československa vojskami Zväzu sovietskych socialistických republík, Nemeckej demokratickej republiky, Poľskej ľudovej republiky,
Maďarskej ľudovej republiky a Bulharskej ľudovej republiky


Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Účel zákona

Účelom zákona je odškodniť občanov Slovenskej republiky, ktorí ako občania Československej socialistickej republiky alebo občania Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ďalej len československí občania ) boli usmrtení alebo zranení v súvislosti s pobytom okupačných armád Zväzu sovietskych socialistických republík, Nemeckej demokratickej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky a Bulharskej ľudovej republiky na území vtedajšieho Československa.
§ 2

(1) Oprávnená osoba podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá

a) bola v období od 20. augusta 1968 do 27. júna 1991 zranená príslušníkom niektorej z okupačných armád alebo civilnou osobou zdržujúcou sa na území Československa v súvislosti s pobytom okupačných armád,
b) bola zranená na území Československa,
c) v dobe zranenia bola československým občanom,
d) za zranenia príslušníkom niektorej z okupačných armád alebo civilnou osobou zdržujúcou sa na území Československa v súvislosti s pobytom okupačných armád nebola odškodnená podľa iného právneho predpisu.1)

(2) Ak oprávnená osoba podľa odseku 1 zomrela, nárok na odškodnenie má manžel a deti, každý rovnakým dielom. Ak ich niet, stávajú sa oprávnenými osobami rodičia, každý rovnakým dielom.

(3) Oprávnenými osobami podľa tohto zákona sú deti a manžel fyzickej osoby, ktorá

a) bola v období od 20. augusta 1968 do 27. júna 1991 usmrtená príslušníkom niektorej z okupačných armád alebo civilnou osobou zdržujúcou sa na území Československa v súvislosti s pobytom okupačných armád, alebo podľahla zraneniu spôsobenému príslušníkom niektorej z okupačných armád alebo civilnou osobou zdržujúcou sa na území Československa v súvislosti s pobytom okupačných armád,
b) bola usmrtená alebo zranená s následkom smrti na území Československa,
c) v dobe usmrtenia alebo zranenia s následkom smrti bola československým občanom.

(4) Ak nie sú oprávnenými osobami podľa tohto zákona deti a manžel osoby, ktorá splnila podmienky podľa odseku 3, stávajú sa oprávnenými osobami rodičia osoby spĺňajúci podmienky podľa odseku 3, každý rovnakým dielom.

(5) Ak bola niektorá z osôb spĺňajúca podmienky podľa odseku 3 alebo odseku 4 odškodnená za smrť alebo zranenie s následkom smrti manžela, rodiča či dieťaťa podľa iného právneho predpisu, 1) oprávnenie podľa tohto zákona nevzniká.
§ 3

(1) Oprávnené osoby majú nárok na poskytnutie jednorazovej peňažnej sumy (ďalej len nárok ), len ak sú občanmi Slovenskej republiky.

(2) Nárok je potrebné uplatniť vo forme písomnej žiadosti u orgánu príslušného na rozhodnutie najneskôr do 31. decembra 2006, inak nárok zaniká.
§ 4

(1) Nárok oprávnených osôb podľa § 2 ods. 3 a 4 tohto zákona je vo výške 180 000 Sk.

(2) Nárok oprávnených osôb podľa § 2 ods. 1 a 2 tohto zákona je vo výške

a) 90 000 Sk, ak zranenie zanechalo trvalé následky,
b) 50 000 Sk v ostatných prípadoch.
§ 5

(1) Nárok uplatní oprávnená osoba písomne na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky.

(2) K žiadosti je potrebné pripojiť dôkazy preukazujúce opodstatnenosť jej nárokov a čestné vyhlásenie o tom, že odškodnenie nebolo poskytnuté podľa iného právneho predpisu. Ak žiadosť nie je doložená týmito dôkazmi, považuje sa za bezpredmetnú.

(3) O poskytnutí jednorazovej peňažnej sumy rozhoduje a jednorazovú sumu vypláca Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
§ 6

(1) Konanie podľa tohto zákona sa začína na návrh oprávnenej osoby. Včas uplatnený nárok, pokiaľ o ňom nebolo rozhodnuté alebo pokiaľ jednorazová peňažná suma nebola vyplatená, prechádza v prípade smrti oprávnenej osoby na jej dedičov.

(2) Na toto konanie sa použije, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak, správny poriadok.2)

(3) Proti rozhodnutiu orgánu uvedeného v § 5 možno podať opravný prostriedok na Najvyšší súd Slovenskej republiky.
§ 7

(1) Konanie podľa tohto zákona je oslobodené od správnych poplatkov.

(2) Jednorazová peňažná suma poskytnutá podľa tohto zákona nepodlieha dani z príjmu fyzických osôb, nezahŕňa sa do vymeriavacieho základu na výpočet poistného na verejné zdravotné poistenie ani do príjmov rozhodujúcich na výpočet poistného na sociálne zabezpečenie a na štátnu politiku zamestnanosti, ani do príjmov rozhodujúcich na účely sociálneho zabezpečenia.

(3) Náklady na jednorazovú peňažnú sumu hradí štát.

(4) Odškodnením podľa tohto zákona nie sú dotknuté práva poškodených domáhať sa odškodnenia voči iným štátom.
§ 8

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.