Späť na stránku Právo a zákony
Zákon

467

 

      zákon z 20. septembra 2007,

 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 726/2004 Z. z. o poskytnutí jednorazového peňažného príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách v znení zákona č. 612/2005 Z. z.

 

 

 

 

            Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

 

Čl. I

 

            Zákon  č. 726/2004 Z. z. o  poskytnutí   jednorazového   peňažného  príspevku osobám zaradeným  v  rokoch   1948  až 1954 do   vojenských   táborov nútených   prác  a pozostalým manželkám po týchto osobách v znení zákona č. 612/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 

1. V § 2 odsek 3 znie:

 

„(3) Príspevok  patrí  oprávnenej  osobe  podľa  odseku  1 písm. a)  aj vtedy, ak  osoba zaradená do vojenského tábora  nútených prác bola neskôr preradená do  technického prápora alebo jej bola zrušená klasifikácia „E“. Toto  obdobie  sa  započíta  do  obdobia  jej  zaradenia do  vojenského  tábora  nútených  prác, najdlhšie však do 31. decembra 1954.“.

 

2. V § 2 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

 

„(4) Príspevok nepatrí oprávnenej osobe podľa odseku 3 za obdobie odo dňa jej vyradenia z dovtedajších podmienok nútených prác, alebo odo dňa jej funkčného preradenia spojeného s pridelením zbrane, alebo s ustanovením do veliteľskej funkcie.“.

 

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

 

3. V § 2 ods. 5 písm. a) sa slová „vzťahujúcim sa na“ nahrádzajú slovami „alebo klasifikačným znakom „E“ označujúcimi“.

 

4. Za § 5b sa vkladá § 5c, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

 

„Prechodné ustanovenia účinné od 1. novembra 2007

 

§ 5c

 

            (1) Podľa tohto zákona sa dokončia aj konania začaté pred 1. novembrom 2007.

 

(2) Oprávnená osoba, o ktorej žiadosti bolo do 1. novembra 2007 právoplatne rozhodnuté, a ktorá spĺňa podmienky podľa § 2 ods. 3, môže v lehote do 30. novembra  2007 podať ministerstvu žiadosť o priznanie príspevku podľa tohto zákona.

 

(3) Na konanie a rozhodnutie o žiadostiach podľa odseku 2 sa primerane použijú ustanovenia § 5.“.  

 

     Čl. II

 

      Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.

 

 

 

prezident Slovenskej republiky

 

 

 

predseda Národnej rady Slovenskej republiky

<
Späť na stránku Právo a zákony