Späť na stránku Právo a zákony
Zákon 274/2007 Z

Zákon 274/2007 Z.z.


(o príplatku k dôchodku politickým väzňom )
Autor: Národná rada SR
Platnosť od: 20.6.2007
Účinnosť od: 1.1.2008
Uverejnené v Zbierke zákonov č. 126/2007 strana 1785
MENÍ ČASTI PREDPISU:

DOPĹŇA ČASTI PREDPISU:
461/2003 Z.z.

§285 ods. 1 nové písm. m) vrátane poznámky č. 113b;


328/2002 Z.z.

§94 ods. 1 písm. c) nový bod č. 9 vrátane poznámky č. 39b;



OBLASŤ: Právo sociálneho zabezpečenia

274/2007 Z.z.

ZÁKON

z 18. mája 2007

 

o príplatku k dôchodku politickým väzňom


Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

 

§ 1
Predmet zákona


Tento zákon upravuje poskytovanie príplatku k dôchodku ako štátnej sociálnej dávky (ďalej len príplatok ) na zmiernenie krívd spôsobených komunistickým režimom v období od 25. februára 1948 do 31. decembra 1989 politickým väzňom a ich rodinným príslušníkom za znevýhodnenie na trhu práce a nižší dôchodok.

§ 2
Oprávnená osoba


(1) Oprávnená osoba je fyzická osoba, ktorá bola najmenej tri mesiace väznená alebo najmenej tri mesiace vo výkone trestu odňatia slobody, bola rehabilitovaná podľa osobitných predpisov, 1) vypláca sa jej starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu, 2) výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu3) a ku dňu podania žiadosti o príplatok je štátnym občanom Slovenskej republiky.

(2) Oprávnená osoba je aj fyzická osoba, ktorej sa vypláca vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, pozostalá po oprávnenej osobe uvedenej v odseku 1 a ku dňu podania žiadosti o príplatok je štátnym občanom Slovenskej republiky.

§ 3
Výška príplatku a poskytovanie príplatku


(1) Výška príplatku k starobnému dôchodku, predčasnému starobnému dôchodku, invalidnému dôchodku, výsluhovému dôchodku a invalidnému výsluhovému dôchodku je 60 Sk za mesiac väzby alebo mesiac výkonu trestu odňatia slobody. Mesiac väzby a mesiac výkonu trestu odňatia slobody je 30 dní. Ak väzba alebo výkon trestu odňatia slobody trvali len časť mesiaca, výška príplatku sa upraví pomerne.

(2) Výška príplatku k vdovskému dôchodku, vdoveckému dôchodku, vdovskému výsluhovému dôchodku a vdoveckému výsluhovému dôchodku je 60 % sumy uvedenej v odseku 1.

(3) Výška príplatku k sirotskému dôchodku a sirotskému výsluhovému dôchodku je 40 % sumy uvedenej v odseku 1.

(4) Príplatok sa zlučuje so starobným dôchodkom, predčasným starobným dôchodkom, invalidným dôchodkom, vdovským dôchodkom, vdoveckým dôchodkom, sirotským dôchodkom, výsluhovým dôchodkom, invalidným výsluhovým dôchodkom, vdovským výsluhovým dôchodkom, vdoveckým výsluhovým dôchodkom a sirotským výsluhovým dôchodkom (ďalej len dôchodok ).

(5) Na zmenu nároku na príplatok, zmenu nároku na jeho výplatu a zmenu sumy príplatku, zánik nároku na príplatok, zánik nároku na jeho výplatu, premlčanie nároku na výplatu príplatku, poukazovanie príplatku a na prechod nároku na príplatok sa rovnako vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.4)

§ 4
Uplatnenie nároku na príplatok
a konanie o príplatku


(1) O nároku na príplatok, jeho sume rozhoduje a príplatok vypláca Sociálna poisťovňa a orgán príslušný na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu.3)

(2) Konanie sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby. Žiadosť sa podáva na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou alebo orgánom príslušným na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu.3)

(3) Nárok na výplatu príplatku vzniká odo dňa podania žiadosti o príplatok oprávnenou osobou.

(4) Na konanie o príplatku sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, 5) ak tento zákon neustanovuje inak.

(5) Sociálna poisťovňa a orgán príslušný na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu3) rozhodne o príplatku najneskôr do 120 dní od začatia konania.

(6) Proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne alebo orgánu príslušného na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu3) o príplatku možno podať opravný prostriedok, o ktorom rozhoduje súd.6)

§ 5
Financovanie


(1) Na úhradu nákladov na príplatok štát poskytuje finančné prostriedky na osobitný účet Sociálnej poisťovne7) a na osobitný účet orgánu príslušnému na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu.8)

(2) Finančné prostriedky na úhradu nákladov na príplatok sa poukazujú prostredníctvom rozpočtových výdavkov príslušnej kapitoly štátneho rozpočtu.

Čl. II


Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z. a zákona č. 677/2006 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 285 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

m) príplatok k dôchodku podľa osobitného predpisu113b) a na úhradu nákladov spojených s jeho výplatou. .

Poznámka pod čiarou k odkazu 113b znie:
113) Zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom. .

Čl. III


Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z. a zákona č. 592/2006 Z. z. sa dopĺňa takto:

§ 94 ods. 1 písm. c) sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:

9. príplatok k dôchodku podľa osobitného predpisu39b) a na úhradu nákladov spojených s jeho výplatou, .

Poznámka pod čiarou k odkazu 39b znie:
39b) Zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom. .

Čl. IV
Účinnosť


Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.



1) Zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému.
2) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
3) Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4) § 112 až 114, § 117 a 118 zákona č. 461/2003 Z. z.
5) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
6) § 250l až 250s Občianskeho súdneho poriadku.
7) § 285 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8) § 94 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

Späť na stránku Právo a zákony