Hlavná stránka
Späť na stránku Právo a zákony

 

219/2006 Zákon o protikomunistickom odboji

 

 

 

219

 

ZÁKON

 

zo 16.  marca 2006

 

o protikomunistickom odboji

 

 

 


Národná rada Slovenskej republiky,

vedená vôľou oceniť a vyjadriť úctu mužom a ženám, ktorí s nasadením vlastných životov, osobnej slobo- dy a pripravení k najvyšším obetám bojovali za vlasť, bránili hodnoty slobody a demokracie,

odhodlaná  natrvalo  pripomínať ideály  vlastenec- tva,  cti a statočnosti ďalším generáciám našich občanov a

pripravená  vyjadriť vďaku všetkým etapám  národ- ného boja  za slobodu,

sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I

§ 1

Predmet úpravy

 

Tento  zákon ustanovuje podmienky priznania posta- venia účastníka protikomunistického odboja a pôsobnosť  Ústavu pamäti  národa1)  na úseku  starostlivosti o účastníkov protikomunistického odboja.

 

§ 2

Protikomunistický odboj

 

(1)  Protikomunistický  odboj bol  pokračovaním  ná- rodného boja  za oslobodenie. Ustanovenia osobitného predpisu2) sa použijú primerane.

(2) Pod protikomunistickým odbojom sa rozumie ak- tívny   odpor občanov proti komunistickému  režimu3) prejavený či prejavovaný organizovane alebo individu- álne  v období od 6. októbra 1944 do 17. novembra 1989 (ďalej  len  „rozhodné  obdobie“)  verejnými občianskymi postojmi alebo  činmi odporu, a to ako na území Česko- slovenskej republiky alebo Československej socialistic- kej republiky (ďalej len „Československo“), ako aj v zahraničí.

(3) Na účely tohto zákona sa považuje za  českoslo- venského občana aj ten,  koho  československé štátne orgány svojím  rozhodnutím československého občian- stva  pozbavili.

 

§ 3

 

Protikomunistický odboj bol  súčasťou studenej vojny vo svete. Jeho účastníci boli aktívni bojovníci za slobodu a demokraciu.

 

§ 4

Účastník protikomunistického odboja

 

(1)  Účastník protikomunistického odboja je  občan, ktorý sa v rozhodnom období ako československý štát- ny občan staval na odpor proti komunistickému režimu formami uvedenými v § 5 až 8 tohto zákona.

(2)  Účastníkovi protikomunistického  odboja,  ktorý vykonával odbojovú činnosť podľa  § 5 až 8  tohto záko-  na, sa za podmienok ustanovených týmto zákonom pri znáva postavenie účastníka odboja, ak túto činnosť vy- konával minimálne 12  mesiacov.  Obdobie   účasti  na odbojovej činnosti v  rôznych  časových obdobiach  či v rôznych formách možno spočítať.

(3) Ak  účastník  protikomunistického odboja  utrpel v súvislosti s odbojovou činnosťou uvedenou v § 5 až 8 tohto  zákona vážnu ujmu na zdraví alebo zomrel, k obdobiu uvedenému v odseku 2 sa neprihliada.

 

§ 5

Člen  ilegálnej organizácie

 

(1)  Účastníkom protikomunistického  odboja je  ob- čan, ktorý v rozhodnom období bol členom ilegálnej organizácie alebo skupiny aktívne bojujúcej proti komunistickému režimu.

(2) Na účely tohto zákona sa považuje za člena ilegál- nej organizácie ten, kto sa účinne podieľal na vytvorení ilegálnej organizácie alebo sa aktívne zúčastnil na činnosti takej organizácie.

 

§ 6

Politický väzeň

 

(1)  Účastníkom protikomunistického  odboja je  ob- čan,  ktorý bol  politickým väzňom alebo bol  z  politických dôvodov internovaný,  alebo bol  v  období rokov

1948 až  1953 zaradený do  vojenských táborov  núte- ných prác,4) alebo bol  v rokoch 1944 až 1946 civilnou osobou protiprávne  násilne  odvlečenou do  bývalého


 

1) Zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek  štátu 1939 1989 a o založení Ústavu pamäti ná- roda a o doplnení niektoch zákonov (zákon o pamäti národa) v znení  neskorších predpisov.

2) Zákon č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektoch iných účastníkoch rodného boja za oslobo- denie v znení zákona č. 101/1964 Zb.

3) § 2 ods.1 zákona rodnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému.

4) Zákon č. 726/2004 Z. z. o poskytnutí jednorazového peňného príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských tá- borov  nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách v znení neskorších predpisov.Zväzu sovietskych socialistických republík a do  tábo- rov,  ktoré mal  bývalý  Zväz  sovietskych socialistických republík zriadené v iných štátoch.5)

(2) Podľa  tohto zákona je politickým väzňom ten, kto bol v rozhodnom období obmedzený na osobnej slobode väznením, zaradením do tábora nútených prác, proti- právne násilne  odvlečený alebo  internovaný pre  svoj aktívny odboj proti komunistickej moci  z dôvodov poli- tických,  náboženských, či  z ďalších dôvodov súvisia- cich s protikomunistickým odbojom.

 

§ 7

Iné zjavné formy odboja

 

Účastníkom  protikomunistického  odboja je  občan, ktorý v rozhodnom období

a) bol autorom petícií či obdobných materiálov zameraných na obnovu slobody a demokracie alebo zabezpečoval ich tlač  či rozširovanie,

b) organizoval politické organizácie či verejné vystúpenia proti  komunistickému režimu,

c) vyvíjal  politickú, publicistickú či inú preukázateľne protikomunistickú   činnosť   zameranú   na  obnovu slobody a demokracie v Československu.

 

§ 8

Zahraničný odboj

 

Účastníkom protikomunistického  odboja je  česko- slovenský občan, ktorý v rozhodnom období

a) opustil republiku z  dôvodov hroziaceho  zatknutia a odsúdenia alebo z dôvodu hroziacej inej formy  per- zekúcie ako dôsledku protikomunistického odboja,

b) vyvíjal v zahraničí politickú, publicistickú či inú pre- ukázateľne protikomunistickú činnosť zameranú na obnovu slobody a demokracie v Československu.

 

§ 9

Prekážky na  priznanie postavenia účastníka protikomunistického odboja

 

Postavenie účastníka  protikomunistického  odboja, i keď inak spĺňa podmienky uvedené v § 4 až 8, nemôže nadobudnúť,  ak tento zákon  neustanovuje  inak,  ten, kto  v rozhodnom období

a) vedome a aktívne sa podieľal na budovaní,  rozvoji a upevňovaní komunistickej moci,

b) v súvislosti s činnosťou ilegálnej organizácie  alebo skupiny bojujúcej proti komunistickému režimu sa dopustil činov, ktoré sú trestné i podľa práva platného ku u účinnosti tohto zákona a nesúviseli s rea- lizáciou práva odporu proti komunistickej moci,

c) bol  v období po 25.  februári 1948 do 17. novembra

1989

1. príslušníkom Zboru rodnej  bezpečnosti  zaradeným v zložke  Štátnej bezpečnosti,

2. evidovaný v materiáloch Štátnej bezpečnosti ako


rezident, agent,  držiteľ požičaného  bytu,  držiteľ konšpiračného bytu, informátor alebo ideový spo- lupracovník Štátnej bezpečnosti,

3. tajomníkom orgánu Komunistickej strany Česko- slovenska alebo Komunistickej strany Slovenska od stupňa okresného alebo jemu na roveň posta- veného  výboru  vyššie,  členom   predsedníctva týchto výborov, členom  Ústredného  výboru Ko- munistickej strany Československa alebo Ústred- ného  výboru   Komunistickej  strany  Slovenska, členom Byra pre  riadenie straníckej práce v čes- kých krajinách alebo členom Výboru pre riadenie straníckej práce v českých krajinách,

4. pracovníkom aparátu orgánov uvedených v pred- chádzajúcom bode  na úseku politického riadenia Zboru národnej  bezpečnosti a  Československej ľudovej armády,

5. príslušníkom Ľudových milícií,

6. členom  akčného  výboru  Národného  frontu  po

25.    februári  1948,  previerkových  komisií   po

25.  februári 1948 alebo previerkových a normali- začných komisií po 21.  auguste 1968,

7. študentom na Vysokej škole Felixa Edmundoviča Dzeržinského  pri Rade  ministrov  Zväzu soviet- skych socialistických  republík pre príslušníkov Štátnej  bezpečnosti,  Vysokej škole Ministerstva vnútra  Zväzu  sovietskych socialistických repub- k pre príslušníkov  Verejnej bezpečnosti,  Vyššej politickej škole Ministerstva vnútra Zväzu soviet- skych socialistických  republík  alebo  vedeckým ašpirantom alebo účastníkom kurzov dlhších ako tri mesiace na týchto školách,

d) bol osobou podľa § 1 ods. 3 písm. a), b), c), d) alebo e)

osobitného predpisu.2)

 

§ 10

 

Práva účastníkov protikomunistického odboja

 

(1) Účastníci protikomunistického odboja majú p- vo na plnú molnu rehabilitáciu.

(2)  Účastníkovi protikomunistického  odboja  podľa

§ 6 prináleží postavenie vojnového veterána podľa oso- bitného predpisu.6)

 

§ 11

 

Konanie o priznaní postavenia účastníka protikomunistického odboja

 

(1) O  priznaní postavenia účastníka  protikomunis- tického odboja rozhoduje Úrad  pamäti  národa na zá- klade písomnej žiadosti.

(2) Žiadosť podľa  odseku 1 obsahuje meno a priezvis- ko žiadateľa, dátum a miesto narodenia, adresu trvalé- ho pobytu, údaj o štátnom občianstve, údaje potvrdzu- júce    splnenie   podmienok  na   priznanie  postavenia


 

5) § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení neskorších predpisov.

6) Zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. a sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých konov v znení neskorších predpisov.účastníka protikomunistického odboja podľa  tohto zákona a vlastnoručný podpis.

(3) Ak žiadateľ spĺňa podmienky podľa tohto zákona, Ústav pamäti národa vydá žiadateľovi preukaz účastní- ka protikomunistického odboja.

(4) Postavenie účastníka protikomunistického odbo- ja možno  priznať aj  občanovi, ktorý  umrel.  Konanie o priznaní  postavenia účastníka  protikomunistického odboja in memoriam sa začína na základe žiadosti blíz- kej osoby zosnulého alebo z vlastného rozhodnutia Ús-  tavu pamäti  národa.  Žiadosť blízkej osoby obsahuje náležitosti podľa odseku 2.

(5) Ak  žiadateľ napĺňa  podmienky podľa  § 6,  Ústav pamäti národa požiada Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) aj o priznanie postavenia vojnového veterána. Ministerstvo obra- ny v takomto prípade žiadateľovi vydá preukaz vojnové- ho veterána podľa osobitného predpisu.7)

(6)  V odôvodnených prípadoch môže   Ústav  pamäti národa  vydať  preukaz podľa  odseku 3, aj ak  jestvuje prekážka podľa  § 9. Môže tak urobiť vtedy, ak intenzita odboja  proti  komunizmu  bola    zjavne   rozsiahlejšia a dlhodobejšia než existencia prekážky podľa  § 9.

(7) Ak Ústav pamäti národa odmietne vydať preukaz podľa  odseku 3, môže žiadateľ písomne požiadať Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky  o preskúmanie tohto rozhodnutia.

 

Čl. II

Zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov


o  činnosti bezpečnostných zložiek  štátu  1939  1989 a o  založení Ústavu pamäti  národa  a o  doplnení nie- ktorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení záko- na č. 110/2003 Z. z., zákona č. 610/2004 Z. z. a záko- na č. 309/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 8 ods. 1 sa dopĺňa písmeno j), ktoré znie:

„j) rozhoduje o priznaní postavenia účastníka protiko- munistického odboja.2a)“.

Poznámka pod  čiarou k odkazu 2a) znie:

2a) § 11 zákona č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji.“.

 

Čl. III

 

Zákon č. 463/2003  Z.  z.  o    vojnových  veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom za- bezpečení policajtov a vojakov a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení  neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:

V § 2 ods.2 sa dopĺňa písmeno e), ktoré znie:

„e) bola účastníkom protikomunistického odboja za pod- mienok ustanovených osobitným predpisom.4a)“.

Poznámka pod  čiarou k odkazu 4a) znie:

4a) § 10 zákona č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji.“.

Čl. IV Účinnosť

Tento  zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2006.


   

Ivan  Gašparovič v. r. v z. Béla  Bugár  v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.  

   

7) § 3 ods. 4 zákona č. 463/2003 Z. z.