Späť na stránku Právo a zákony
Strana 966
Zbierka zákonov č. 125/1996
Čiastka 46
125
ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 27. marca 1996
o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému
Národná rada Slovenskej republiky, vedená snahou vyjadriť mimoriadnu úctu obetiam komunistického systému,
priznať im významný podiel na obnove slobody a de­mokracie,
uložiť do pamäti národa utrpenie a obete tisícov občanov,
zamedziť, aby nikdy nedošlo k pokusom o obnovu totalitných systémov v akejkoľvek podobe, a
uvedomujúc si povinnosť vyrovnať sa s komunistic­kým totalitným režimom, vyhlasuje, že Komunistická strana Československa a jej odnož Komunistická stra­na Slovenska sú zodpovedné za spôsob vlády v našej krajine v rokoch 1948–1989, a to najmä za cieľavedo­mé ničenie tradičných hodnôt európskej civilizácie, národných a náboženských práv, za úmyselné porušo­vanie ľudských práv a slobôd, za justičné zločiny vy­konané v politických procesoch, za teror vykonávaný proti nositeľom iných názorov, než aké zodpovedali učeniu marxizmu-leninizmu, za devastáciu hospodár­stva, za zničenie tradičných princípov vlastníckeho práva, za zneužívanie výchovy, vzdelávania, vedy a kultúry na politické a ideologické účely.
Národná rada Slovenskej republiky
vo vedomí, že komunistický režim a tí, ktorí ho ak­tívne presadzovali,
nedával občanom možnosť slobodne vyjadriť politic­kú vôľu, nútil ich verejne vyhlasovať svoj súhlas aj s tým, čo považovali za klamstvo a za zločin, a to pre­nasledovaním alebo hrozbou perzekúcie voči nim sa­motným i rodinám a blízkym,
porušoval základné princípy demokratického práv­neho štátu, medzinárodné zmluvy aj svoje vlastné zá­kony,
zneužíval na prenasledovanie občanov mocenské
nástroje, a to najmä
– popravoval, vraždil a žalároval ich vo väzniciach a táboroch nútených prác, pri vyšetrovaní a v dobe žalárovania používal brutálne metódy vrátane fyzic­kého a psychického mučenia,
– zraňoval a usmrcoval občanov pri pokusoch o útek do cudziny,
– násilne zadržoval predstaviteľov, členov cirkví alebo náboženských spoločností v sústreďovacom tábore alebo im inak obmedzil ich osobnú alebo majetkovú slobodu (zákon č. 267/1992 Zb.),
– násilne vysťahoval občanov v akcii B (§ 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb.),
– zabraňoval im v práve slobodne vycestovať do zahra­ničia a taktiež vrátiť sa späť do svojej vlasti,
– zneužíval ich na výkon vojenskej služby v Pomoc­ných t echn ick ý ch pr áp or oc h na ne ob me d ze nú do bu,
– na dosiahnutie svojich cieľov neváhal páchať zloči­ny, umožňoval ich beztrestné páchanie a poskytoval neoprávnené výhody a ochranu tým, ktorí sa na zločinoch a perzekúciách podieľali,
– spojil sa s cudzou mocnosťou a od roku 1968 udr­žiaval uvedený stav pomocou okupačných vojsk; dlhodobo prenasledoval občanov vedených na oso­bitných zoznamoch („čierne listiny“) spolu s ich ro­dinnými príslušníkmi,
sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1) Režim založený na komunistickej ideológii, ktorý rozhodoval o riadení štátu a osudoch občanov v býva­lom Československu od 25. februára 1948 do 17. no­vembra 1989, bol odsúdeniahodný.
(2) Komunistická strana Československa, ako aj Ko­munistická strana Slovenska bola organizáciou, ktorá nezabránila svojim členom a ich pomáhačom páchať zločiny, a to aj na ľudských právach a slobodách.
§ 2
(1) Odpor občanov proti komunistickému režimu, prameniaci v demokratickom presvedčení, prejavujúci sa odbojom, pomocou prenasledovaným alebo inou činnosťou vo vnútri štátu alebo v zahraničí samostat­ne alebo v spojení s demokratickou mocnosťou, bol legitímny, morálne oprávnený a je hodný úcty.
(2) Každému, kto bol komunistickým režimom ne­spravodlivo postihnutý, prispel k jeho pádu a k zno-vunastoleniu demokracie na Slovensku a nepodieľal sa na zločinoch komunizmu, patrí vďaka.
§ 3
Vo vstupnej hale Národnej rady Slovenskej republi­ky sa umiestni pamätná tabuľa s textom: „Účastníci protikomunistického odboja sa zaslúžili o pád komu­nistického režimu a o znovunastolenie demokracie na Slovensku. Patrí im za to vďaka.“.
Čiastka 46
Zbierka zákonov č. 125/1996
Strana 967
§ 4
(1) Do premlčacej doby trestných činov, trestnosť ktorých nezanikla, sa nezapočítava doba od 25. febru­ára 1948 do 29. decembra 1989, ak z politických dôvodov nezlučiteľných so základnými zásadami práv­neho poriadku de mokrat ick éh o š tá tu ne do šlo k p rávo-platnému odsúdeniu alebo k zbaveniu obžaloby.
(2) Z dôvodov uvedených v odseku 1 nezaniká uply­nutím premlčacej doby ani trestnosť trestných činov podľa osobitného predpisu.1)
§ 5
Súd na návrh zruší alebo zmierni trest uložený za trestný čin, na ktorý sa nevzťahuje rehabilitácia podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov, ak sa v priebehu konania pre­ukáže, že konanie odsúdeného smerovalo k ochrane základných ľudských a občianskych práv a slobôd nie
zjavne neprimeranými prostriedkami. Na účely tohto konania sa primerane použijú ustanovenia § 4 a nasl. zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii.
§ 6
Zmiernenie niektorých krívd spáchaných na odpor­coch komunistického režimu a na osobách, ktoré boli postihnuté jeho perzekúciami, upraví osobitný zákon.
§ 7
Zodpovednosť a spoluzodpovednosť na spáchaných zločinoch je založená na zásade individuálnej zodpo­vednosti tých, ktorí sa trestných činov dopustili.
§ 8 Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r. Ivan Gašparovič v. r. Vladimír Mečiar v. r.
1) § 67a Trestného zákona.