hlavna stranka

Literárna rubrika


VOJNA BOHOV

MAREK GLOGOCZOWSKI

Marek Glogoczowski
- životopis: Tatransko-Apsko-HimalajskyDomovská stránka autoraPrológ, čiže o zásadách kamufláže biblického "Impéria Pretvárky"

"Vnútorný Boh" proti vonkajšiemu biblickému "Bohu"

Mamon bohom Jakuba Izraela

Útek Mojžiša zo zeme zasľúbenej Izraelu

Najväčšia hanba druhu Homo sapiens

"Okuliare poznania" prevracajúce obraz skutočnosti

Zlodej pod heslom "Nepokradneš"

Zlaté fetiše judaizmu

Truhla boha prírody

"Nesúďte, aby ste neboli súdení"

Návrat boha živého svetla

"Zmŕtvychvstanie Hefaistosa" - Boha Práce

Dve tváre neojudaizmu

Štyri veľké podvody civilizácie

Demokracia a voľný trh v zemi levitov kadidelníkov

Prílohy
I. "Zázraky" boha, ktorý zmizne a vstane z mŕtvych

II.List vo veci "Vojny Bohov"

III.Prospech zo záhuby baránka božieho

IV.Ótium a negótium v biblických povestiach

Vírus 666 a Kultúra Beštie

Epilóg , čiže o "Evanjeliu" (Vše)Mocnej Hlúposti

Beštie postmodernizmu a ich pastieri*

Biblia pre globalistov*

Post scriptum (k poľskému vydaniu 1996)


Literatúra

M.Glogoczowski: "Atrapy i paradoksy nowoczesnej biológií", Kraków 1993.

H.Grynberg: "Okrucieňstvo i zlo", Nowa Respublica, 5/1994.

J.Keller: "Zarys Dziejóv Religii", Iskry, Warszawa 1988

J.Keller: "Od Mojžesza do Mohameta", Iskry, Warszawa 1970.

Orygenes: "Przeciw Celsusowi", Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1986.

T.Zieliňski: "Hellenizm a judaizm", J.Mortkiewicz, Warszawa 1927.

* Texty doplnené do slovenského vydania

MAREK GLOGOCZOWSKI

(GASIENICA)

VOJNA BOHOV

HELIOS – SVETOVID

kontra

JAHVE – HEFAISTOS

Y

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Slovenský preklad rozšíreného 3.vydania poľského originálu WOJNA BOGÓW

 

Nowy Celsus

Krakov 2003

Podľa mienky dolepodpísaného "advocatus diaboli" je už v Starom Zákone obsiahnutý predobraz konania sv. Pavla (Šavla), ktorý šikovne zaujmúc pozíciu ("kožu") napodobňujúcu apoštolské konanie sv.Štefana, vylúdil od SLEPÝCH OTCOV CIRKVI (pozri Orygenes) blahoslavenstvo predurčené pre námestníka Kristovho. V minulosti sa práve takto zachoval biblický Jakub podvodník, ktorý v prezlečení do kože napodobňujúcej osobu svojho brata Ezaua, vylúdil od SLEPÉHO OTCA IZRAELA požehnanie určené vodcovi kmeňa.

Ďalšie knižky autora:

l THE NOT TOO DIVINE COMEDY – Meta-Ph.D. tézy,

University of California, Berkeley 1972

l ETOS BEZMYŚLNOŚCI – Výber vedeckých i satyrických esejí z parížskej Kultury, "Anexu", Twórczosti, Polityki a ďalších,

škodlivých pre dobre mysliacich občanov...,

Krakov 1991

l Jak "Janosik & co." prywatyzowal Bank Światowy

ako aj Otvorený list Adamovi Michnikovi,

Krakov 1992

l ATRAPY I PARADOKSY NOWOCZESNEJ BIOLOGII – História teórie odlišnosti (a degenerácie) oživených systémov,

Krakov 1993

l“ANTYZOOLOGICZNA” FILOZOFIA SPOŁECZNO-POLITYCZNA NOAMA CHOMSKY’EGO (téza dr. hum. vied),

Uniwersytet Śląski, Katowice 2003

 

V poľskom origináli vydalo vydavateľstvo "M.G." (Nowy Celsus)

30-053 Kraków, ul. Galla 21/4

Slovenský preklad vydala Tlačiareň Slovákov v Poľsku, Krakov 2003

Ak sa lepšie začítame do Starého Zákona, môžeme tam odhaliť paskudné skutočnosti, ktoré sú krivým zrkadlom humanitárnych hodnôt, lebo Abrahám chcel obetovať pod nôž svojho syna Izáka, aby za to dostal od Boha právo na klamstvá, podvody a ďalšie machinácie. Knihy pekne píšu o Arche Dohody, o dialógu a dohode Boha s Človekom – taktne zamlčujúc fakt, že to bola dohoda o genocide a rabovaní. ...Biblia zabíjala všetky prirodzené ľudské city, zamieňajúc ich za dogmatické a rituálne kánony, malicherné príkazy, činiace z človeka počítač aj automat na plnenie takzvanej vôle Božej.

– Felix Chodkiewicz v knižke ”(Mesjasz), Kriszna, Kosmos czy...?, Kraków 1993

Zmije, plemeno hadie, ako môžete újsť pred záhubou v pekle? Pre toto hľa, vám posieľam prorokov, mudrcov i učencov. Jedných z nich zabijete a ukrižujete, ďalších budete bičovať vo svojich synagógach a vyháňať z miesta na miesto. ...Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, ktorí sú ti poslaní!

– Mienka Ježiša o samozvaných kaplánoch Izraela, zvaných spočiatku levitmi a neskôr farizejmi, obsiahnutá v Evanjeliach sv. Matúša, ako aj sv. Lukáša.

”Ignorancia je naša moc”, ”Sloboda je otroctvo”, ”Mier je vojna”– tak vyzerali absurdné propagandistické heslá, hlásané v alegorickej atlantickej mocnosti s názvom ”Oceánia”,opísanej Georgom Orwellom v knižke ”1984”. Pravzory takýchto hesiel, ako napr. ”múdrosť je hlúposť”, alebo ”sloboda spočíva v poddanstve” – je možné nájsť v novozákonných ”Listoch” sv. Pavla, ktorý medzi kresťanmi pestoval farizejské tradície. Aj v orwellovskej ”Oceánii” mizli príliš inteligentní ľudia rovnako, ako v starovekom Izraeli, kde bola eliminácia príliš bystrých mudrcov garantovaná sústavou malicherných príkazov Mojžišovych zákonov.

Je teda Biblia Zbierkou ”Jedine spravodlivých smerníc” - čomu verí veľa naivných - alebo je tiež historickým dokumentom náboženských patológií, ako to tvrdí vyššie citovaný Chodkiewicz, čo potvrdzujú aj Evanjelia napísané niekoľko desiatok rokov po smrti Krista na kríži? Jedno je isté. Boh Jahve, tvorca šťastného Raja Večnej Ignorancie, velebeného prorokmi Izraela, zabránil ľuďom užívať ovocie zo stromu poznania o Etike. Tohoto perverzného stvoriteľa biblických (t.j. knižných) ilúzií opísal spolu s náboženstvom Orwellov súčasník, spisovateľ Lev Šestov, ako MISOLOGOS, čiže inak povedané Všemocný Kretén. A to je ”boh” našej doby.

 

l Či sa v Biblii opísané dvojtvárne chovanie Patriarchov zhoduje s tvrdením tej istej Biblie, že Abrahám bol ”spravodlivý”, Jakub ”mocný”, a Mojžiš ”milosrdný”?

 

l Či zázraky, ktoré robil Mojžiš, neboli náhodou šarlatánskymi kúskami, ktoré sa naučil od egyptských kňazov?

 

l Či tento Mojžiš vyviedol Židov z Egypta do zeme ”mliekom a medom oplývajúcej”, alebo ich vyviedol do púšte, kde tí naivní utečenci z Egypta – spolu s Mojžišom – poumierali v biede?

l Či Ježiš naozaj vstal z mŕtvych v tom istom tele, hoci ho apoštoli po tej udalosti nedokázali poznať podľa tváre? Či možno bola vtedajšia viera farizejov na ”zmŕtvychvstanie tela” (len ľudí Bohom vyvolených) hlúposťou, ktorá pretrvala dodnes?

lČi nakoniec aj viera v ”odpustenie Hriechov” vďaka poprave baránka božieho, odvodená z tradície obetného kozla a rozšírená medzi kresťanmi sv. Pavlom, nie je odporným – keď sa lepšie prizrieme – reliktom starovekého kultu podvodu a vraždy? Predsa to zdanlivé ”vymazanie” hriechu zo súborného svedomia je založené na zabití s premeditáciou (prípadne celospálení, čiže holocauste nevinných bytostí ako obetí, zvaných v Izraeli ”baránkami Boha”!

Autor tejto eseje analyzuje z pozície odvekého ROZUMU-LOGOSU podvody a machinácie tak starovekých, ako aj súčasných ctiteľov biblického ”Pána”. Toto Pravdivé slovo už pred stáročiami hlásal kresťanom, omámeným sv.Pavlom, platonik Celsus, napádaný pokrytecky Orygenesom.

Táto knižka je najlepšia prevencia

proti idológii Svedkov Jehovovych

ISBN – 83-903709-5-6