hlavna stranka


Späť na stránku Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB

Zdieľaj

NEZVEREJNENÉ 11

SR

BELLA DUŠAN (zaznamenáno BELA), 2. 3. 1958 Martin, D „Dušo“, 17600, od 17. 12. 1986 StB Martin. Ing., diplomat. Od 1993 zastává střídavě vedoucí funkce na MZV SR a působí jako slovenský diplomat v zahraničí. 1996-2005 působil v Paříži, kde vedl oddělení OECD (od 2000 Stálý představitel SR při OECD), od 2009 velvyslanec SR v Korejské republice.  (http://www.whoiswho.sk/index.php?os=zivotopis&ID=59735&mainkat=3)

BURIAN PETER, 21. 3. 1959 Hlohovec, D „Peťo“, 22036, 15908, od 1. 8. 1978 StB Trnava se zaměřením na školství, 21. 9. 1978 – 29. 10. 1983 centrála kontrarozvědky. PhDr., diplomat.

vzdelanie

 

1978 - 1983 Leningradská štátna univerzita, Rusko – Katedra orientalistiky 
1983 titul PhDr., Univerzita Komenského v Bratislave

 

životopis

 

Profesijná kariéra: 

1989 - 1991 Diplomatická akadémia v Moskve, Ruská federácia
 
1983 Federálne ministerstvo zahraničných vecí ČSSR, Praha - Odbor pre Blízky Východ 
1987 - 1989 Veľvyslanectvo ČSSR v Bejrúte, Libanon - zástupca vedúceho misie 
1991 Federálne ministerstvo zahraničných vecí ČSFR, Praha - Odbor pre Blízky Východ 
1992 Veľvyslanectvo ČSFR vo Washingtone, D.C., USA - 2. tajomník 
1993 Veľvyslanectvo SR vo Washingtone, D.C., USA - Chargé d´affaires a.i. 
1994 Veľvyslanectvo SR vo Washingtone, D.C., USA - radca - minister, zástupca vedúceho misie 
1997 Ministerstvo zahraničných vecí SR - generálny riaditeľ Sekcie ľudskej dimenzie 
1999 Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec - vedúci Misie SR pri NATO a ZEÚ v Bruseli 
2003 Ministerstvo zahraničných vecí SR - Odbor analýz a plánovania - veľvyslanec s osobitným poslaním pre prípravu členstva SR v BR OSN 
22. 12. 2004 Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec - stály predstaviteľ SR pri OSN v New Yorku
 

http://www.whoiswho.sk/index.php?os=zivotopis&ID=59381&mainkat=3

 
CIBULA JOZEF, 15. 3. 1952 Kamenica nad Cirochou, IS rozvědky „Ciba“, 47227, 15. 5. 1979 – 26. 9. 1983 se zaměřením na politickou rozvědku. JUDr., diplomat. Bývalý velvyslanec SR v Egyptské arabské republice. (http://www.whoiswho.sk/index.php?os=addcorr&ID=929)

DOLEŽALOVÁ-VLČKOVÁ ANNA, 28. 4. 1935 Ružomberok – 23. 10. 1992 Bratislava, A kontrarozvědky + IS rozvědky „Chan-Süe“, „Doktorka“, „Akademička“, 8470, 23183, 46384, 3. 4. 1958 – 30. 11. 1959 A centrály kontrarozvědky, 2. 4. 1975 – 28. 12. 1977 (+ pravd. i později – svazek uložen do archivu 23. 8. 1994) IS rozvědky, 17. 5. 1979 – 15. 2. 1982 KTS centrály kontrarozvědky Bratislava se zaměřením na SAV, obnoveno 10. 5. 1982. PhDr., CSc., literární vědkyně, sinoložka, překladatelka z čínštiny. 1958-60 pracovnice Univ. knižnice Bratislava, 1960-90 vědecká pracovnice Kabinetu orientalistiky SAV. 1982 a 1984 pobývala v Pekingu.  (http://www.litcentrum.sk/46179), (http://www.prooriente.sk/texty/Slobodnik4.pdf)

HROBOŇ MICHAL, 19. 1. 1929 Gerlachov – 12. 2. 2011 Bratislava, A + I + D „Hronský“, „Dunaj“, 3374, 8. 11. 1957 – 8. 1. 1969 informátor, 7. 4. 1978 – 9. 8. 1978 důvěrník, 9. 8. 1978 – 7. 12. 1989 agent KS StB Bratislava. Kazatel Církve adventistů sedmého dne. Působení: Martin, Bratislava, 1961-62 Trenčín, Banská Bystrica. Od 1970 tajemník, 1980-90 předseda CASD na Slovensku. 

KLIMKO JOZEF, 10. 2. 1942 Prievidza, D „Doktor“, 21393, od 24. 2. 1978 KTS, 18. 10. 1978 – 10. 11. 1988 důvěrník centrály kontrarozvědky Bratislava. Prof. JUDr., DrSc., VŠ pedagog, diplomat. 1966-93 pedagog Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, 1994-98 a 2004-2007 velvyslanec SR v Rakousku, 1998-99 referent MZV SR, 1999-2004 činnost ve Slovenském institutu mezinárodních studií v Bratislavě, po 2007 rektor Bratislavské vysoké školy práva. 1969-70 stud. Pobyt ve Würzburgu (SRN), 1974-77 stud. Pobyt v Paříži.  http://www.whoiswho.sk/index.php?os=zivotopis&ID=956&mainkat=3

MOJŽITA MIROSLAV, 23. 4. 1951, 1975-89 důstojník rozvědky StB, č. 196194, krycí jméno Brezovský. PhDr., bývalý velvyslanec SR v Srbsku, nyní velvyslanec SR v Bosně a Hercegovině. 1980-85 čs. diplomat v Číně, 1987-90 v Indii.  Od roku 1991 pôsobil na Ministerstve medzinárodných vzťahov Slovenskej republiky, bol riaditeľom odboru, poradcom ministra Pavla Demeša a vedúcim úradu ministerstv. Potom bol zástupcom riaditeľa odboru zahraničnej politiky v prezidentskej kancelárii. V roku 1994 bol poradcom ministra zahraničia Eduarda Kukana, potom sa stal veľvyslancom v Belehrade a po návrate bol krátky čas riaditeľom kancelárie ministra E. Kukana. Viedol tiež služobný úrad ministerstva zahraničia. 
Od roku 1995 pracoval na veľvyslanectve v Belehrade ako chargé d'affaires, neskôr sa stal veľvyslancom. Po návrate bol riaditeľom kancelárie ministra a potom vedúcim služobného úradu ministerstva. 
Dnes je veľvyslancom SR v Bosne a Hercegovine.
  
Kto bol Mojžita pred rokom 1989
* Miroslav Mojžita vo svojom životopise, ktorý poskytol ŠtB, keď sa do nej hlásil, tvrdí, že v krízových rokoch 1968-1969 sa vedel vďaka svojim príbuzným "pomerne rýchlo zorientovať v zložitej situácii, najmä okolo augustových udalostí",
* v ŠtB začínal ako referent v Oblastnom odbore Bratislava v roku 1975,
* 1. júla 1977 bol referentom 57. odboru I. správy, venoval sa Ázii,
* ako referent prestúpil do 47. odboru, kde sa venoval Afrike, Ázii a Blízkemu a Strednému východu, v tom istom odbore sa neskôr stal starším referentom-špecialistom,
* v roku 1985 sa stal vedúcim starším referentom-špecialistom a krátko nato ho dočasne poverili výkonom funkcie zástupcu náčelníka odboru,
* rovnakú funkciu zastával od roku 1987 v 42. odbore, kde sa venoval Európe a NATO, potom sa vrátil do 47. odboru a stal sa zástupcom jeho náčelníka. Každý jeho presun či odmeny museli schvaľovať výbory komunistickej strany,
* po štyroch rokoch v rozviedke nastúpil Mojžita krytý ako diplomat na ministerstvo zahraničných vecí. V rokoch 1979 až 1980 pracoval na ministerstve, v roku 1980 ho vyslali na ambasádu do Pekingu, kde bol 2. tajomníkom, v skutočnosti referentom rozviedky. V roku 1987 sa stal rezidentom - najvyšším predstaviteľom ŠtB v Dillí v Indii,
* vyštudoval Filozofickú fakultu UK. Školu skončil v roku 1974 skúškou z vedeckého komunizmu a obhajobou diplomovej práce na tému Princípy kultúrnej politiky KSČ. Rigoróznu skúšku robil na Vojenskej politickej akadémii Klementa Gottwalda na tému Rozvoj socialistickej kultúry, ako súčasť ideologickej práce strany v súčasnom období,
* po škole nastúpil ako asistent do Ústavu marxizmu a leninizmu, kde bol správcom kabinetu marxisticko-leninskej filozofie,
* absolvoval tiež odbornú školu I. správy ŠtB, kde bol vedúcim straníckej skupiny,
* od roku 1975 bol členom komunistickej strany, v rozviedke členom CÚV KSČ (celoútvarový výbor) a jeho ideologickej komisie, bol aj predsedom ZO KSČ (základnej organizácie),
* v ŠtB začínal s platom 2200 korún, skončil s platom 5000 korún a príplatkami 1000 korún.
* dostal vyznamenania "Za služby vlasti" (1982) a "Za zásluhy o obranu vlasti" (1986),
* v júni 1989 bol zaradený do kádrových rezerv pre funkciu náčelníka odboru.
Za čo dostával od ŠtB odmeny


"Za priebežne dosahované výsledkyv štúdiu a angažované 
zastávanie funkcie ved. straníckych skupín poslucháčov."

- 600 Kčs v roku 1977

"Za aktívnu prácu pri riadení rezidentúry 
a iniciatívu pri výchove a príprave IS..."

- 600 Kčs v roku 1978

"Za aktívny podiel na zvýšení úrovne 
agent. oper. práce rezidentúry..."

- 800 Kčs v roku 1979

"Za dosahovanie trvalo pozitívnych 
výsledkov na rezid..."

- 2000 Kčs v roku 1982

"Pri príležitosti 10 rokov služby v ZNB"

- 1000 Kčs v roku 1985

"Za iniciatívne plnenie úloh ku Dňu ZNB"

- 2000 Kčs v roku 1986

"Za úspešné prevedenie oper. akcie..."

- 1500 Kčs v roku 1986

"Za podiel na akcii Etuda..."

- 2500 Kčs v roku 1987

"Za iniciatívne plnenie úloh ku Dňu ZNB"

- 2500 Kčs v roku 1989

http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=946), (http://www.sme.sk/c/2219420/v-zivotopise-mojzita-svoju-pracu-v-stb-taji.html

PODHORSKÝ DUŠAN, 5. 6. 1941 Bratislava, A + D „Dušan“, „Strmý“, 31151, 36836, 23. 3. 1985 – 10. 2. 1987 důvěrník centrály kontrarozvědky Bratislava se zaměřením na římskokatolickou církev, od 13. 2. 1989 KTS, od 26. 9. 1989 agent centrály kontrarozvědky Bratislava se zaměřením na vědu. Doplnění: RNDr., DrSc., 2005-2011 velvyslanec SR v Kazachstánu a Kyrgyzstánu.   (http://www.whoiswho.sk/index.php?os=zivotopis&ID=59367&mainkat=3)

ŠOTH JÁN, 2. 2. 1960 Bardejov, D „Filatelista“, 13785, 18471, 37125, od 25. 7. 1979 StB Bardejov, 22. 9. 1979 – 6. 12. 1989 centrála kontrarozvědky a rozvědka. JUDr., diplomat. 2002-2007 velvyslanec SR v Rumunsku a Moldavsku. 1979 - 1984 ukončené štúdium na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov, Fakulta medzinárodných vzťahov.
Odborná kariéra
1984 - 1989 pracovník Federálneho ministerstva zahraničných vecí v Prahe 
1989 - 1992 diplomat - 2. tajomník Veľvyslanectva ČSFR v Bukurešti 
1993 1. tajomník Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Bukurešti 
1993 riaditeľ Európskeho odboru MZV SR 
1993 - 1995 riaditeľ Personálneho odboru MZV SR 
1995 zástupca riad. Odboru východnej a juhovýchodnej Európy MZV SR 
1995 - 1999 radca - zástupca veľvyslanca na Veľvyslanectve SR v Paríži 
1999 - 2000 riaditeľ 1. teritoriálneho odboru MZV SR /Západná a 
juhozápadná Európa, Spojené štáty americké a Kanada/
1.8.2000 - 15.2.2002 generálny riaditeľ Sekcie bilaterálnej spolupráce MZV SR 
od 25. 2.2002 - 2007 veľvyslanec SR v Rumunsku a Moldavsku so sídlom v Bukurešti 
do 28.2.2010 riaditeľ Odboru analýz a stratégie MZV SR 
od 1.3.2010 riaditeľ Odboru zahraničnej politiky v Kancelárii prezidenta SR 
http://www.whoiswho.sk/index.php?os=zivotopis&ID=921&mainkat=3

hlavna stranka