• hlavna stranka


  SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH ČSL. POLITICKÝCH VÄZŇOV NA MIMORIADNEJ ČLENSKEJ SCHÔDZI ZMENILO NÁZOV, STANOVY A PREDSEDU

  12. septembra  2015 sa na Mestskom úrade v  Poprade uskutočnila mimoriadna členská schôdza Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov (SZČPV),  ktorej predchádzal podpis Memoranda o spolupráci so Slovenským zväzom Vojenských táborov nútených prác – Pomocno technických práporov (SZ VTNP PTP)  pri príležitosti 25. výročia dňa Boja za slobodu a demokraciu. V zmysle memoranda, ktoré je prvým krokom k vytvoreniu spoločnej jednotnej organizácie, SZČPV  ponúklo zastúpenie v predsedníctve  členom  SZ VTNP–PTP. Delegáti jednomyseľne schválili zmenu názvu združenia na SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH POLITICKÝCH VÄZŇOV a zmenu stanov združenia. 


  Za predsedu  Svetového združenia bývalých politických väzňov bol zvolený Ing. Imrich Body,   ktorého otec bol  ako nespoľahlivý zaradený bývalým komunistickým režimom do Pomocného technického práporu (PTP). Nikdy nebol členom Komunistickej strany a aktívne sa zúčastňoval na schôdzach  regionálnej organizácie SZ  VTNP-PTP v Poprade. Ako občiansky aktivista sa aktívne a odvážne zapájal do kritiky veci verejných v Poprade. Nový predseda sa prihovoril prítomným a zdôraznil nevyhnutnosť rozšírenia členskej základne o rodinných príslušníkov a mladých ľudí. Zdôvodnil potreby zmeny stanov v zmysle požiadaviek súčasnej spoločenskej situácie.  Správa o činnosti SZČPV za roky 2012 – 2015
  Stanovy SZBPV
  Uznesenie prijaté členskou schôdzou

  Zdieľaj  | 

                            

  Životopis Ing. Imricha Bodyho

  Ing. Imrich Body,  pplk. v zálohe, má 53 rokov, je ženatý a má 2 deti 

  Vzdelanie

  1981-1985  Získanie vysokoškolského vzdelania s titulom Ing.
  1990-1992  Postgraduálne štúdium na Vojenskej akadémii v Brne

  Prax/Vedomosti

  Má skúsenosti s riadiacou a výkonnou prácou na rôznych pracovných pozíciách v oblasti bezpečnosti, služieb, obchodu, techniky vo vojenskom a civilnom prostredí. Má vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, jazykové znalosti v anglickom jazyku, počítačové znalosti a pri individuálnej práci využíva futbalovú trénerskú licenciu C.
  Medzi jeho posledné pracovné miesta patrí miesto vysokoškolského učiteľa na Vojenskej akadémii v Liptovskom Mikuláši. Aktívne pôsobil aj v združení na ochranu spotrebiteľov v Poprade. Je držiteľom vyznamenaní udelených Slovenskou republikou a Organizáciou spojených národov za službu v misii OSN. Ako príslušník Ozbrojených síl Slovenskej republiky dosiahol hodnosť podplukovníka.

  Záujmy

  Aktívne sa zaujíma o verejné dianie, publikuje na svojej internetovej stránke www.popradradio.sk. Már rád hudbu, šport a venuje sa ako osobný tréner futbalu.

  hlavna stranka