hlavna stranka

Trestné oznámenie pre podozrenie zo zneužívania právomoci verejného činiteľa

Zdieľaj

Späť na stránku výzva na vyslovenie nedôvery primátorovi mesta a vyhlásenie referenda za odvolanie primátora Ing. Antona Danka

Trestné oznámenie pre podozrenie zo zneužívania právomoci verejného činiteľa


František Bednár, Nám. sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad

Úrad špeciálnej prokuratúry
Štúrova 2
812 85 Bratislava

doporučene
                                                                                             
Poprad 24.9.2012

Vec:    Trestné oznámenie  pre podozrenie zo zneužívania právomoci verejného činiteľa

Podávam trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa  podľa § 326 Tr. zák. ods. 1, písm. a), b), ku ktorému došlo na podnet primátora Mesta Poprad Ing. Antona Danka v súvislosti s výzvou Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov (ďalej len SZČPV)  na jeho odstúpenie pre podozrenie zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a korupcie a výzvou, ktorú SZČPV odoslalo poslancom Mestského zastupiteľstva v Poprade a viceprimátorom, aby vyhlásili referendum za odvolanie primátora. Uvedené výzvy sú uverejnené na webovej stránke http://szcpv.org/12/vyzvaprimatorovi.html .
V snahe úmyselne mi spôsobiť škodu verejní činitelia Mesta Poprad, na príkaz primátora Ing. Danka a priamo aj on prekračovali svoju právomoc a vykonávali ju spôsobom odporujúcim zákonu tak, že dňa 10.9.2012 a 12.9.2012 vyvíjali nátlak na predsedníčku SZČPV Elenu Bačkorovú, aby cez TASR oznámila v mene SZČPV, že sa dištancuje od uvedených výziev.  
Po tom, ako to E. Bačkorová odmietla,  zasahovali do činnosti iného občianskeho združenia zastupujúceho politických väzňov a prostredníctvom predsedu miestnej pobočky občianskeho združenia Politickí väzni  – Zväz protikomunistického odboja (ďalej len PV ZPKO) Mgr. Z. Kukulu, ktorý nebol oprávnený podávať vyhlásenia v mene tohto združenia,   odoslali tlačovým agentúram  TASR a SITA  otvorený list poškodzujúci tajomníka SZČPV Františka Bednára, i samotné občianske združenie.
Dňa 20.9.2012 elektronickou poštou sekretariát primátora požiadal v mene primátora redakciu týždenníka Podtatranský kuriér o zverejnenie otvoreného listu Mgr. Z. Kukulu v uvedenom  týždenníku, čím chceli opakovane spôsobiť škodu tajomníkovi SZČPV a tomuto občianskemu združeniu.

Odôvodnenie:
                                                          

I.

Dňa 10.9.2012 o 08.00 hod. Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov zastúpené tajomníkom Františkom Bednárom na podnet viacerých členov združenia, ako aj občanov Popradu, podaním v podateľni Mestského úradu v Poprade vyzvalo primátora Ing. Antona Danka,  aby odstúpil z funkcie na základe závažných skutočností,  ktoré sú uverejnené na  webových stránkach :
http://www.scribd.com/doc/83082958/PoGo
http://vimeo.com/37603755
http://necenzurovane.sk/12/gorilapp.html
http://www.popradradio.sk/

Uvedené skutočnosti, ktoré sa týkajú priamo osoby primátora Ing. Antona Danka a nadobudnutia jeho majetku  v období výkonu funkcie primátora ukazujú na to,  že  je dôvodné  podozrenie zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a zo zneužitia  tejto funkcie na súkromné obohatenie,  pretože primátor doposiaľ hodnoverne nepreukázal, akým spôsobom nadobudol svoj majetok od nástupu do funkcie primátora.
Dôkaz: Dokument POGO prevzatý z internetu a časť spisu SIS Gorila

V ten istý deň o  09.30 hod. telefonovala  súčasná predsedníčka SZČPV Elena Bačkorová tajomníkovi SZČPV Františkovi Bednárovi, ktorý sa v tom čase nachádzal na krytej strelnici v Spišskej Novej Vsi v súvislosti s nakrúcaním dokumentárneho filmu, že jej telefonovali viceprimátori JUDr. Adrián Kromka a Ing. Štefan Kubík a žiadali ju, aby vydala vyhlásenie, že SZČPV sa dištancuje od výzvy, ktorá bola predložená primátorovi.
Keďže práve v čase telefonického rozhovoru sa nakrúcal spomínaný dokumentárny film, uvedený rozhovor je zaznamenaný zvukom aj obrazom.
V popoludňajších hodinách toho istého dňa bola elektronickou poštou doručená na adresu SZČPV odpoveď primátora, ktorý výzvu na odstúpenie neakceptoval.
Dôkaz: Vypočutie Eleny Bačkorovej, Františka Bednára, režiséra Petra Kerekeša resp. členov filmového štábu.

Dňa 11.9.2012 bola následne doručená viceprimátorom a všetkým poslancom Mestského zastupiteľstva v Poprade výzva na vyslovenie nedôvery primátorovi mesta a vyhlásenie referenda za odvolanie primátora Ing. Antona Danka.

Dňa 12.9.2012  o 10.00 hod. sa predsedníčka SZČPV dostavila do kancelárie SZČPV a za prítomnosti tajomníka a hospodára SZČPV uviedla, že mala desaťminútový telefonický rozhovor s primátorom Dankom a na 12.00 hod. je predvolaná do kancelárie viceprimátora Ing. Štefana Kubíka. Uviedla tiež, že po nej požadovali, aby cez TASR podala vyhlásenie, že SZČPV sa dištancuje od výzvy primátorovi.
Elena Bačkorová požiadavku menovaných odmietla s odôvodnením, že k tomu je oprávnená iba členská schôdza, ktorá sa má konať 6.10.2012.
Dôkaz: Vypočutie Eleny Bačkorovej, Františka Bednára ml. a hospodára SZČPV Františka Bednára st.                                                          

II.

Po tom, ako predsedníčka SZČPV Elena Bačkorová odmietla vydať vyhlásenie pre tlačovú agentúru, s najväčšou pravdepodobnosťou rovnajúcou sa istote, bol na podnet primátora dňa 14.9.2012   odoslaný elektronickou poštou TASR a SITA Otvorený list Mgr. Zoltána Kukulu, ktorý bol prezentovaný ako stanovisko občianskeho združenia Politickí väzni  Zväz protikomunistického odboja (PV ZPKO), a v liste sa uvádza, že toto stanovisko bolo odoslané na základe poverenia  predsedu PV ZPKO Arpáda Tarnóczyho.  
Bez  toho, aby si adresáti overili hodnovernosť písomnosti a jej obsahu, boli následne uverejnené články  „ Politickí väzni: Bednár nás nemá právo zastupovať“  a „Politickí väzni sa dištancujú od iniciatívy na odvolanie primátora Popradu“.
Ako jednoznačne vyplýva zo  stanoviska predsedu PV ZPKO Arpáda Tarnóczyho zo dňa 19.9.2012,  ktorý je v prílohe, Mgr. Zoltán Kukula konal bez vedomia predsedu PV ZPKO, bez  mandátu a svojvoľne, čím poškodil obe organizácie zastupujúce politických väzňov.
Svojím konaním hrubo zasiahol do práva na ochranu osobnosti tajomníka SZČPV Františka Bednára, ktorý podľa tohto listu nemá byť pokladaný za politického väzňa. Uvedené články vyvolali negatívne reakcie v internetových diskusiách, kde boli uverejnené urážlivé anonymné reakcie zasahujúce do práva na ochranu osobnosti tajomníka Františka Bednára SZČPV a predsedníčky SZČPV Eleny Bačkorovej.
Z dôvodu vyvrátenia nepravdivých a skresľujúcich tvrdení o združení, ako aj tvrdení, že jeho tajomník nie je/nebol politickým väzňom,  bolo na webovej stránke www.szcpv.org/12/odboj.html uverejnené rozhodnutie MS SR  o priznaní odškodnenia v zmysle zákona o súdnych rehabilitáciách č. 119/90 zb., vrátane  iných dokumentov. 
Konanie o priznaní účastníka protikomunistického odboja v súčasnosti prebieha na MO ČR, ako  preukazujem uznesením v prílohe.

 Je dokázateľné, že  Mgr. Zoltán Kukula,  nikdy v minulosti nekomunikoval prostredníctvom elektronickej pošty s vedením PV ZPKO, rovnako nekomunikoval s tlačovými agentúrami, a je o ňom známe, že nepracuje s počítačom a internetom.

S najväčšou pravdepodobnosťou  Otvorený list neposielal sám, ale tento bol odoslaný elektronickou poštou niekým iným.
Existuje preto dôvodné podozrenie zo zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Ako dôkaz navrhujem, aby Úrad špeciálnej prokuratúry, resp. po odstúpení veci orgánom činným v trestnom konaní si tieto vyžiadali od redakcie TASR a SITA IP adresu, z ktorej bol odoslaný Otvorený list, čím sa dá presne identifikovať počítač  a zistiť aj to, či na odoslanie nebol použitý počítač  umiestnený priamo na Mestskom úrade v Poprade. 

Dňa 20.9.2012 bola redakcia Podtatranského kuriéra v Poprade požiadaná elektronickou poštou sekretariátom  primátora v  mene primátora – ako potvrdzujem priloženým e-mailom, o uverejnenie Otvoreného listu Mgr. Zoltána Kukulu v plnom znení v tomto týždenníku.
Uvedený e-mail aj s Otvoreným listom bol SZČPV zaslaný redakciou Podtatranského kuriéra na vyjadrenie.
Z uvedeného postupu je zrejmé, že primátor prekračoval svoje právomoci a žiadal o uverejnenie ním samotným iniciovaného listu s nepravdivým a zavádzajúcim obsahom, ktorý poškodzuje meno tajomníka SZČPV.
O uverejnenie listu mal  redakciu žiadať Mgr. Zoltán Kukula a nie sekretariát primátora.

Dôkaz:

  1. otvorený list Mgr. Zoltána Kukulu  zo dňa 14.9.2012
  2. stanovisko predsedu PV–ZPKO  Arpáda Tarnóczyho zo dňa 19.9.2012
  3. e-mail odoslaný redakcii Podtatranského kuriéra zo sekretariátu primátora dňa 20.9.2012

III.

V súvislosti s výzvou SZČPV na odstúpenie primátora Popradu  a s výzvou na vyhlásenie referenda o odvolaní primátora v Poprade  uvádzam, že verejní činitelia, ktorí žiadali, aby predsedníčka SZČPV Elena Bačkorová dementovala výzvy predložené SZČPV, týmto spôsobom konania  prekračovali svoju právomoc a konali v rozpore s ustanovením  § 12 ods. 3 Zákona o združovaní občanov č. 83/1990Zb., podľa ktorého zasahovať  do činnosti občianskych združení je vo vymedzených prípadoch oprávnené len Ministerstvo vnútra SR.
Tým, že zasahovali do činnosti občianskych združení SZČPV a PV–ZPKO nielenže porušovali zákon o združovaní občanov, ale ako verejní činitelia zneužívali svoju právomoc v snahe eliminovať každý pokus o upozornenie na  informácie o majetku a osobe primátora, ktoré sú   prezentované na internete a v médiách, a v konečnom dôsledku týmto konaním spôsobili škodu na povesti tajomníkovi SZČPV, ktorý na spomenuté skutočnosti verejnosť zákonnou cestou upozornil.
V súvislosti s prípadom  je opodstatnený dôvod domnievať sa, že budú aj ďalšie snahy a pokusy o eliminovanie činnosti SZČPV intervenciou zo strany primátora na vedenie spoločnosti Dalkia Poprad, a.s.  – zamestnávateľa  Františka Bednára, pretože v dozornej rade tohto subjektu je aj  primátor Ing. Danko, a to apelovaním na prepustenie Františka Bednára zo zamestnania, kde  je v súčasnosti vedúcim dispečingu.
Pokiaľ k tomu dôjde, resp. ak sa nátlak prejaví aj v inej forme, budem o tom informovať Úrad špeciálnej prokuratúry, resp. iné kompetentné inštitúcie. 
V prípade môjho „náhleho úmrtia“, resp. „nehody“ tri nezávislé zdroje odošlú tlačovým agentúram v SR a v zahraničí  informácie, ktoré poskytli SZČPV bývalí zamestnanci Mestského úradu  v Poprade , i niektorí iní občania Popradu.
Tieto informácie sa týkajú obzvlášť závažných a opovrhnutia hodných skutočností súvisiacich s osobou primátora A. Danka, ktoré v súčasnosti vzhľadom na obavy  o svoju osobu nemôžu uviesť pod svojimi menami.

            Na záver dodávam, že uvedený nezákonný postup len potvrdzuje opodstatnenosť výzvy na vyhlásenie referenda o odvolaní primátora Popradu a rovnako potvrdzuje, že zneužívanie právomoci verejnými činiteľmi na Mestskom úrade v Poprade sa stalo bežnou pracovnou metódou.

                                                                      

IV.

Napriek tomu, že predmetné  trestné oznámenie sa netýka skutočností uverejnených  v dokumente PoGo a spisu SIS Gorila, treba poukázať na to, akú váhu a význam má Zákon o prokuratúre, ako aj samotná ústava SR, keď sa uvedenými podozreniami oficiálne kompetentné orgány SR, ktorá je súčasťou európskych štruktúr,  v zmysle svojej zákonnej povinnosti nezaoberali a nekonali tak, ako im to stanovuje zákon.

Podľa čl. 149 Ústavy SR č. 460/1992 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov -  cit.: „Prokuratúra Slovenskej republiky chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb".

Podľa platného právneho poriadku SR patrí medzi základné zásady trestného konania aj zásada oficiality a zásada legality.

Zásada oficiality je upravená v § 2, ods. 4 zákona č. 141/1961 Zb. v platnom znení (Trestný poriadok)  - cit.: „ ak tento zákon neustanovuje niečo iné, postupujú orgány činné v trestnom konaní z úradnej povinnosti, musia trestné veci prejednávať čo najrýchlejšie a dôsledne zachovávať občianske práva zaručené ústavou."

Zásada legality je upravená v § 2, ods. 3 zákona č. 141/1961 Zb. v platnom znení (Trestný poriadok) - cit.: „prokurátor je povinný stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel, výnimky sú pripustené len podľa zákona alebo podľa vyhlásenej medzinárodnej zmluvy".

Orgánmi činnými v trestnom konaní sú súd, prokurátor, vyšetrovateľ a policajný orgán.
Podľa § 3, ods.1) zákona NR SR č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre, prokuratúra chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu, a zároveň podľa § 3, ods.2) tohto zákona je prokuratúra v rozsahu svojej pôsobnosti povinná vo verejnom záujme vykonať opatrenia na predchádzanie porušeniu zákonnosti, na zistenie a odstránenie porušenia zákonnosti, na obnovu porušených práv a vyvodenie zodpovednosti za ich porušenie. Pri výkone svojej pôsobnosti je prokuratúra povinná využívať všetky zákonné prostriedky tak, aby sa bez akýchkoľvek vplyvov zabezpečila dôsledná, účinná a rýchla ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu.

Podľa § 4 zákona NR SR č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre pôsobnosť prokuratúry vykonávajú prokurátori okrem iného aj trestným stíhaním osôb podozrivých zo spáchania trestných činov a dozorom nad zachovávaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania v rozsahu podľa osobitného zákona a v prípravnom konaní.

Prílohy:

  1. dokument PoGo prevzatý z internetu
  2. časť správy SIS Gorila
  3. Otvorený list Mgr. Zoltána Kukulu zo dňa 14.9.2012
  4. stanovisko  predsedu PV– ZPKO Arpáda Tarnóczyho zo dňa 19.9.2012
  5. e-mail sekretariátu primátora odoslaný redakcii Podtatranského kuriéra zo dňa 20.9.2012

Na vedomie: Kancelária Ministra vnútra SR

                         
František  Bednár                                                                                                     

hlavna stranka