hlavna stranka

Žiadosť o zverejnenie stanoviska odoslaná TASR a SITA

Zdieľaj

Späť na stránku výzva na vyslovenie nedôvery primátorovi mesta a vyhlásenie referenda za odvolanie primátora Ing. Antona Danka

Žiadosť o zverejnenie stanoviska odoslaná TASR a SITA


Vážená tlačová agentúra!

V zmysle tlačového zákona a práva napadnutej strany na zverejnenie stanoviska Vás žiadame o zverejnenie stanoviska Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov k nepravdivému a zavádzajúcemu obsahu  Otvoreného listu Mgr. Zoltána Kukulu zo dňa 14.9.2012, odoslaného elektronickou poštou TASR a SITA, ktorý bol prezentovaný ako stanovisko občianskeho združenia Politickí väzni  – Zväz protikomunistického odboja (PV  ZPKO), pričom sa v liste uvádzalo, že tento list bol odoslaný  z poverenia  predsedu PV ZPKO Arpáda Tarnóczyho.

Bez toho, aby si niekto overil hodnovernosť tvrdenia,  boli následne uverejnené články pod názvom Politickí väzni: Bednár nás nemá právo zastupovať  a Politickí väzni sa dištancujú od iniciatívy na odvolanie primátora Popradu.

Mgr. Zoltán Kukula bol dňa 18.9.2012 doporučeným listom vyzvaný, aby predložil písomný doklad, ktorý by potvrdzoval, že bol poverený predsedom PV  ZPKO A. Tarnóczym  na podávanie oficiálnych informácií  tlačovým agentúram v mene PV ZPKO. 

Zároveň naša organizácia dňa 17.9.2012 požiadala listom predsedu PV– ZPKO Arpáda Tarnóczyho o zaujatie stanoviska k postupu Mgr. Zoltána Kukulu, ktoré pripájame v prílohe.

Z odpovede predsedu PV–ZPKO je zrejmé, že Mgr. Zoltán Kukula konal bez vedomia predsedu PV ZPKO, bez mandátu a svojvoľne, čím poškodil obe organizácie zastupujúce  bývalých politických väzňov  a hrubo zasiahol do práva na ochranu dobrého mena a osobnosti tajomníka SZČPV Františka Bednára.

Stanovisko Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov (SZČPV)

Titulok: Tajomník SZČPV F. Bednár podal trestné oznámenie na primátora A. Danka

V súvislosti s výzvou SZČPV na odstúpenie primátora Popradu  a výzvou na vyhlásenie referenda o odvolaní primátora v Poprade  bol v dňoch 10. 9 až 12.9. 2012 na predsedníčku SZČPV Elenu Bačkorovú vyvíjaný nátlak funkcionármi mesta, ktorí takto prekročili a zneužili svoju právomoc, aby cez TASR oznámila v mene združenia, že sa dištancuje od uvedených výziev, čo odmietla s tým, že k tomu je oprávnená len členská schôdza.  
Do činnosti občianskych združení je oprávnené v zmysle ustanovenia § 12 ods. 3 Zákona o združovaní občanov č. 83/1990Zb. zasahovať len Ministerstvo vnútra SR.
Na podnet vedenia mesta bol následne dňa 14.9.2012   odoslaný elektronickou poštou TASR a SITA  Otvorený list Mgr. Zoltána Kukulu, ktorý bol prezentovaný ako stanovisko občianskeho združenia Politickí väzni    Zväz protikomunistického odboja (PV ZPKO) a ňom sa  – okrem iného –  uvádzalo, že je odoslaný  z poverenia  predsedu PV  ZPKO Arpáda Tarnóczyho.  
Bez  toho, aby si niekto overil hodnovernosť tvrdenia Mgr. Zoltána Kukulu, boli následne uverejnené   články  pod názvami  Politickí väzni: Bednár nás nemá právo zastupovať  a Politickí väzni sa dištancujú od iniciatívy na odvolanie primátora Popradu.

Ako jednoznačne vyplýva zo  stanoviska predsedu PV  ZPKO Arpáda Tarnóczyho zo dňa 19.9.2012, ktoré predkladáme v prílohe, Mgr. Zoltán Kukula konal bez vedomia predsedu PV ZPKO, bez  mandátu a svojvoľne, čím poškodil  dobré meno oboch organizácií zastupujúcich bývalých politických väzňov.
V otvorenom liste sa skresľujúco prezentuje verejnosti, že nepriznanie postavenia účastníka protikomunistického odboja podľa zákona č. 219/2006 Z.z. Ústavom pamäti národa, automaticky vylučuje aj postavenie štatútu politického väzňa, pričom je všeobecne známe, že postavenie účastníka protikomunistického odboja, v zmysle slovenskej verzie zákona, pre prekážky uvedené v ustanovení § 9, nebolo priznané ani niektorým súčasným a bývalým funkcionárom organizácií politických väzňov na Slovensku.
Uvedené články vyvolali negatívne reakcie v internetových diskusiách, kde boli uverejnené urážlivé anonymné reakcie zasahujúce do práva na ochranu osobnosti tajomníka  SZČPV Františka Bednára a predsedníčky SZČPV Eleny Bačkorovej.
Z dôvodu nepravdivých a skresľujúcich tvrdení o združení, ako aj tvrdení, že jeho tajomník nemá byť politickým väzňom,  bolo na webovej stránke www.szcpv.org/12/odboj.html uverejnené rozhodnutie MS SR  o priznaní odškodnenia v zmysle zákona o súdnych rehabilitáciách č. 119/90 zb., vrátane  ďalších dokumentov. 
Konanie o priznaní účastníka protikomunistického odboja podľa zákona č. 262/2011 Sb. v súčasnosti prebieha na MO ČR, ako  preukazujeme uznesením v prílohe. 

Nakoľko Mgr. Zoltán Kukula, ako sa dá preukázať v kancelárii PV  ZPKO v Bratislave, nikdy v minulosti nekomunikoval prostredníctvom elektronickej pošty a s najväčšou pravdepodobnosťou  otvorený list neposielal sám.  Ďalším dôkazom potvrdzujúcim zasahovanie primátora do činnosti občianskych združení je e-mail odoslaný 20. 9.2012 sekretariátom  primátora, ktorým  redakciu týždenníka Podtatranský kuriér žiadajú v mene primátora o zverejnenie  priloženého otvoreného listu Mgr. Zoltána Kukulu.  Z týchto dôvodov, vrátane nátlaku na predsedníčku SZČPV, existuje dôvodné podozrenie zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, preto tajomník združenia  v tejto veci podal trestné oznámenie Úradu Špeciálnej prokuratúry.

Na záver dodávame, že uvedený nezákonný postup len potvrdzuje opodstatnenosť výzvy na vyhlásenie referenda o odvolaní primátora Popradu , pretože sa – bohužiaľ – potvrdilo, že zneužívanie právomoci verejnými činiteľmi na Mestskom úrade v Poprade sa stalo bežnou pracovnou metódou.

 František Bednár, tajomník

 Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov

Prílohy:

  1. stanovisko  predsedu PV– ZPKO Arpáda Tarnóczyho zo dňa 19.9.2012
  2. e-mail sekretariátu primátora odoslaný redakcii Podtatranského kuriéra zo dňa 20.9.2012
  3. Otvorený list Mgr. Zoltána Kukulu zo dňa 14.9.2012
  4. Uznesenie MO ČR Odbor pro válečné veterány -3odboj

hlavna stranka