hlavna stranka

Podnet pre podozrenie z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa a korupcie - žiadosť o odstúpenie vyšetrovaciemu týmu kauzy „Gorila“

Z dôvodu neovplyvňovania, v súčasnosti prebiehajúceho vyšetrovania v inej veci podozrenia zo zneužívania pravomoci verejného činiteľa -formou zasahovania do činnosti občianskych združení a do činnosti polície, boli z uverejneného podnetu vyňaté časti týkajúce sa tohto vyšetrovania.
Zdieľaj

Späť na stránku výzva na vyslovenie nedôvery primátorovi mesta a vyhlásenie referenda za odvolanie primátora Ing. Antona Danka

SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH  ČESKOSLOVENSKÝCH POLITICKÝCH VÄZŇOV
So sídlom v Slovenskej Republike

IČO: 37796542   DIČ:  2021593816 
Nám. Sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad
Tel:++421 52 7722626, ++421 903 142771
email: szcpv@szcpv.org
http://www.szcpv.org    
                       
Národná kriminálna agentúra
Račianska ul. č 45,
812 72 Bratislava

Doporučene                                                             
                                                                                             
Naša zn. Sz 06/13                                                                              Poprad 4.2.2013

Vec:    Podnet  pre podozrenie z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa a korupcie - žiadosť o odstúpenie vyšetrovaciemu týmu  kauzy „Gorila“

V súvislosti s prebiehajúcim vyšetrovaním kauzy spisu SIS označenej ako „Gorila“ predkladáme Národnej kriminálnej agentúre podnet o podozrení z trestného činu  zneužívania právomoci verejného činiteľa a korupcie vo veci privatizácie Podtatranskej vodárenskej spoločnosti (ďalej len PVS).  Túto časť podnetu by sme si dovolili  postúpiť vyšetrovaciemu týmu prípadu „Gorila“.
Zároveň informatívne predkladáme  skutočnosti o podozrení zo zneužívania právomoci verejného činiteľa –zasahovania do činnosti polície a občianskych združení, ktoré sú predmetom v súčasnosti vedeného vyšetrovania  OR PZ Poprad  ČVS:ORP-976/2-OVK-PP-2012.

Odôvodnenie:
I.

Na základe viacerých informácii o neprimeranom náraste majetku v období výkonu funkcie primátora Mesta Poprad Ing. Antona Danka, v rokoch 2002-2012, uverejnených na viacerých webových stránkach ako:

a ďalších, vrátane podnetov viacerých občanov, množstva indícii, nepriamych dôkazov ako aj dôkazov o iných prípadoch, ktoré získalo naše združenie, existuje dôvodné podozrenie zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a korupcie menovaného verejného činiteľa.

Dovoľujeme si upozorniť na skutočnosť, že Ing. Anton  Danko, ktorý je v tomto spise menovite uvedený,  doposiaľ hodnoverne  nevyvrátil podozrenie smerujúce voči jeho osobe.

Ako potvrdzujeme v prílohe, je zistiteľné že Ing. Anton Danko sa ako predseda dozornej rady Podtatranskej vodárenskej spoločnosti nezúčastnil na tlačovej besede PVS 22. 2. 2012, kde sa akcionári PVS vyjadrovali k skutočnostiam uvedeným v spise Gorila súvisiacimi s prenájmom PVS zahraničnej spoločnosti na obdobie 30 rokov. Ako informovala  GP SR dňa 14. 2. 2012  Ing. A. Danko podal trestné oznámenie pre prečin ohovárania podľa  § 373 TZ a krivého obvinenia podľa § 345 TZ na denník Hospodárske noviny a TA 3 v súvislosti  s ich informáciami o prepojení Ing. A. Danka s finančnou skupinou Penta (Kauza Gorila), ako  potvrdzujeme článkom z Podtatranského kuriéra č. 9 zo dňa 28.2.2012 s názvom „Všetky obvinenia sú absurdné“

Podanie trestných oznámení za ohováranie, krivé obvinenie a vyhlásenia, že všetky podozrenia sú absurdné, v žiadnom právnom štáte nikoho nezbavuje podozrenia z porušenia zákona!

Ako dokazuje časť výpisu zo spisu SIS Gorila, v tomto spise je skutočne uvedené v súvislosti s menom Ing. A. Danka, že sa pravdepodobne jedná o úplatok a v ďalšej časti sa o ňom vyjadruje Haščák, citujeme, ... napriek tomu, že má s primátorom Dankom dohodu, mu moc neverí („je to debil nespoľahlivý“).

Ako potvrdzuje  aktuálny výpis z Obchodného registra MS SR –vložka č. 10263/P, Ing. A. Danko dňa 12. 5. 2006 sa skutočne stal, tak ako sa uvádza v spise Gorila, predsedom dozornej rady PVS.  Preto tvrdenie Ing. A. Danka uverejnené v denníku Popradský korzár zo dňa 10. 2. 2012  citujeme,... nikdy som nebol členom predstavenstva PVS a ani členom výberovej komisie pri privatizácii“  nie je hodnoverné. Ing. A. Danko účelovo manipuluje  zo slovami, pretože v spise SIS Gorila sa nikde neuvádza, že mal byť členom predstavenstva PVS ani členom výberovej komisie, ale predsedom dozornej rady.  Z praxe je známe, že dozorná rada má kontrolnú a teda  rozhodujúcu úlohu a vplyv na končené rozhodnutie predstavenstva.

Hlavnou prioritou každého štátu a teda aj Slovenskej republiky by mala byť ochrana energetickej bezpečnosti a strategicky významných zdrojov, medzi ktoré bude čoraz viac patriť aj voda. Prognózy tejto komodite predurčujú mimoriadny význam a jej predaj susedným štátom ako Maďarsku, ktoré trpí jej chronickým nedostatkom.  Keďže priamy predaj PVS nebol legislatívne možný, pretože voda patrí štátu, našla sa legislatívna diera ako to obísť prenájmom zahraničnej spoločnosti na obdobie 30 rokov, oficiálne označeným ako privatizácia. Bez súhlasu akcionárov PVS na čele s najväčším akcionárom, ktorým bolo Mesto Poprad v zastúpení Ing. Antonom Dankom, by to nebolo možné, ako je zrejme zo spisu „Gorila“. „Výhodnosť“ tejto privatizácie potvrdzuje článok z Korzára zo dňa 18.12013 „Voda bude tento rok na východe najdrahšia“, v ktorom sa uvádza, že cena vody je na východe je oproti Bratislave a Trnave vyššia o viac ako 30%.

                     

Dôkaz:

 • Výpis zo spisu SIS Gorila, týkajúci sa Ing. A. Danka
 • Článok z Podtatranského kuriéra č. 9 zo dňa 28. 2. 2012 s názvom „Všetky obvinenia sú absurdné
 • Výpis z Obchodného registra MS SR –vložka č. 10263/P
 • Článok z  Popradského korzára zo dňa 10. 2. 2012“ Primátor Popradu odmieta spojenie s kauzou Gorila“
 • Oznámenie o podozrení zo spáchania trestnej činnosti- zaslanie  OR PZ  Odbor kriminálnej polície Poprad č. ORPZ PP-KP1-1628/2012 zo dňa 20.11.2012 Prezídiu Policajného zboru Úradu boja proti organizovanej kriminalite Spravodajskej jednotke finančnej polície Bratislava
 • Článok z denníka Korzár „Voda bude tento rok na východe najdrahšia“ zo dňa 18.1.13

II.

V súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami naša organizácia 10.9.2012 vyzvala primátora Ing. Antona Danka, aby zvážil svoje zotrvanie na funkcii primátora, čo tento odmietol a na výzvu reagoval podaním trestného oznámenia a žaloby na súd.
Je  potrebné uviesť, že výzva na odstúpenie primátora Popradu bola iniciovaná na základe podnetov viacerých členov SZČPV zo zahraničia a SR, ako aj občanov Popradu, ktorí sa prostredníctvom na internete uverejnených   informácií dozvedeli o podozrivých skutočnostiach týkajúcich sa majetku a osoby primátora v Poprade,  ako aj iných skutočností týkajúcich sa osoby primátora. Po nátlaku na bývalú predsedníčku organizácie, zo strany Mesta Poprad, aby vydala vyhlásenie pre tlačové agentúry SITA a TASR, že organizácia sa dištancuje od tejto výzvy a zasahovaní do činnosti iného občianskeho združenia zastupujúceho býv. politických väzňov, bolo dňa 24.9. 2012 podané trestné oznámenie Úradu špeciálnej prokuratúry pre podozrenie zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. Podanie bolo odstúpené OR PZ Poprad ČVS: ORP-976/2-OVK-PP-2012. Vyšetrovateľ OR PZ vo veci postupoval v danej situácii korektne a ako sa dalo predpokladať vec odmietol.
Podrobnosti pripájame v sťažnosti proti uzneseniu, ktoré bolo na podnet prokuratúry v celom rozsahu zrušené, ako potvrdzujeme v prílohe. ...

Dôkaz:

 • Sťažnosť proti uzneseniu zo dňa 7. 1. 2013
 • Uznesenie o zrušení uznesenia zo dňa 14.1.2013
                                                                    
III.

Dodávame, že v súčasnej situácii  neočakávame, že polícia bude vyvíjať enormné úsilie na prešetrenie tohto podnetu, pretože si uvedomujeme, že slovenská polícia má zviazané ruky a bude tomu tak až dovtedy, kým nebude skutočne politicky nezávislá a jej vedenie sa nebude meniť po každých voľbách.
Napriek tomu, je našou morálnou povinnosťou, aj v mene obetí komunizmu, verejne predložiť uvedené skutočnosti v tomto podnete, aby v budúcnosti nemohol nikto povedať, že sa o nich nevedelo a že nárast majetku popradského primátora nemá nič spoločné s privatizáciou PVS a inými prípadmi, tak ako sa dnes nič nechce vedieť o kupovaní hlasov poslancov v čase Dzurindovej vlády, kedy bol istý čas poslancom strany ANO aj súčasný primátor Ing. Anton
Danko, ako sa uvádza na webovej stránke:
 http://www.necenzurovane.sk/primator/hrach1.html .
Uvedenú skutočnosť potvrdzujú aj mediálne vyhlásenia strany SMER-SD z tohto obdobia, ktorá označila tzv. nezávislých poslancov, medzi ktorých vtedy po odchode z ANO patril aj Ing. Anton Danko, za exemplárnu ukážku kupovania poslaneckých hlasov. Skutočnosť, že športová hala Aréna (údajne predražená) sa stavala z rezervy vtedajšieho predsedu vlády Mikuláša Dzurindu, ako ďalší nepriamy dôkaz, zvyšuje opodstatnenosť tohto podozrenia.

Skúsenosti a prax v obdobných prípadoch  potvrdzujú, že v súčasnej situácii je  mimoriadne obtiažne   dokázať úmysel a získať priame dôkazy, ktoré by boli právne relevantné pre prokuratúru a súd, a sotva možno očakávať, že sa na Slovensku nájde verejný činiteľ, ktorý by sa dobrovoľne priznal ku korupcii.
Na druhej strane nemožno ignorovať a prehliadať množstvo indícií a nepriamych dôkazov svedčiacich o neprimeranom náraste majetku týchto verejných činiteľov v inkriminovanom období, tak ako je tomu, bez akýchkoľvek pochybností, v prípade Ing. Antona Danka, ktorý práve v rokoch 2006-2010 za podozrivých okolností:

 • nadobudol byt v Londýne, ktorý po medializácii prestal byť v jeho vlastníctve v máji 2010
 • k tomuto obdobiu viaže aj  zakúpenie bytov, ako oficiálne uvádza - jeho manželkami, v rezidencii v Bratislave, ktorú stavala spoločnosť  s podnikateľskými aktivitami v popradskom regióne.
 • rovnako sa k tomu obdobiu viaže aj prijatie daru - luxusného automobilu Bentley v hodnote 170 000,-eur
 • k tomuto obdobiu sa tiež viaže aj  existencia účtov v zahraničných bankách, ktoré primátor označuje ako dezinformačnú kampaň vedenú proti jeho osobe. (Doposiaľ neboli  zo strany Ing. Antona Danka verejne publikované dôkazy, ktoré by jednoznačne existenciu týchto účtov vyvrátili, ako aj dôkazy získané orgánmi činnými v trestnom konaní, ktoré by potvrdili, že sa jedná o vykonštruované a nepravdivé údaje. Z tohto dôvodu existujú medzi verejnosťou oprávnené pochybnosti o legálnosti nadobudnutia majetku primátorom Ing. Antonom Dankom).

Z týchto dôvodov  by orgány činné v trestnom konaní mali mať  za povinnosť  hodnotiť súhrnne všetky okolnosti, aj vrátane nepriamych dôkazov a až  s prihliadnutím na ne, možno vysloviť právny názor, že skutok sa nestal.
V opačnom prípade je evidentné, že skutok sa stal,  ale pre nedostatok dôkazov nemožno voči verejnému činiteľovi vyviesť trestnoprávnu zodpovednosť a pred súdom dokázať úmysel.  Takýto právny názor doposiaľ nebol zo strany orgánov činných v trestnom konaní nikdy voči osobe Ing. Antona Danka a mnohých iných verejnosti prezentovaný, čím v podstate orgány činné v trestnom konaní legalizujú ich korupčné správanie a umožňujú im naďalej ostávať na politických a verejných postoch. Takéto účelové postupy sú v zahraničných, demokratických štátoch s vyspelým právnym systémom neprípustné.

Je viac ako  pravdepodobné, že aj v tomto prípade sa opäť  bude jednať o zasahovanie do nezávislosti orgánov činných v trestnom konaní zo strany primátora Ing. A. Danka s politickými konexiami, čo potvrdzujú vyjadrenia bývalého šéfa NBÚ, bývalého prezidenta policajného zboru a a bývalého vyšetrovateľa polície k správe o stave korupcie uverejnené v Rádiožurnáli zo dňa 27.9.2012, v ktorých sa uvádza, že Slovensko je plné korupcie, čo je reálny stav, ak aj sú dôkazy, tie sú vždy  spochybnené a nikto nie je odsúdený. Dôkazy SIS sa nedajú použiť pred súdom. Polícia sa takýmto prípadom vyhýba a nemá dostatočnú podporu ani z prokuratúry. Politika je na Slovensku prepojená so silnými ekonomickými skupinami, ktoré zarábajú neskutočne veľké peniaze. Polícia zasa je maximálne podriadená politikom a celý policajný manažment je od politikov závislý.
Dôkaz: Rádiožurnál zo dňa 27.9.2012
http://youtu.be/7gwD-_nkNTY

Na záver si dovoľujeme  uviesť, že žiadna zmena režimu sa nerobí na náhodu, ako potvrdzuje jedna  zahraničná analýzu zo začiatku roka 1990, v ktorej sa uvádzalo: Treba si uvedomiť, že ľudia, ktorí budú v tom čase vstupovať do vysokej politiky, žili v panelákoch, mali embéčku či žiguli, na zahraničné dovolenky chodili do Bulharska, Maďarska, Sovietskeho zväzu, či Juhoslávie. Títo ľudia zrazu zistia, že sa dostávajú k neobmedzeným finančným a majetkovým možnostiam, na ktoré vôbec nebudú vnútorne pripravení, nedokážu si urobiť určitú hranicu a budú chcieť stále viac. Tu sa nám naskytá nevídaná možnosť ich skorumpovať, skompromitovať, zaviazať si ich či donútiť ich, ako sa dostať za lacný peniaz k lukratívnemu majetku, pričom títo politici budú ešte pomerne lacní, lebo nebudú mať naše skúsenosti v takomto biznise.

Prílohy:

 • Výpis zo spisu SIS Gorila, týkajúci sa Ing. A. Danka
 • Správa TASR -zo dňa 21.11.2012 „V kauze Gorila pribudnú trestné stíhania, pôjde sa po konkrétnych prípadoch“.
 • Článok z Podtatranského kuriéra č. 9 zo dňa 28. 2. 2012 s názvom „Všetky obvinenia sú absurdné“
 • Výpis z Obchodného registra MS SR –vložka č. 10263/P
 • Článok z  Popradského korzára zo dňa 10. 2. 2012“ Primátor Popradu odmieta spojenie s kauzou Gorila“
 • Oznámenie o podozrení zo spáchania trestnej činnosti- zaslanie  OR PZ  Odbor kriminálnej polície Poprad č. ORPZ PP-KP1-1628/2012 zo dňa 20.11.2012 Prezídiu Policajného zboru Úradu boja proti organizovanej kriminalite Spravodajskej jednotke finančnej polície Bratislava
 • Článok z denníka Korzár „Voda bude tento rok na východe najdrahšia“ zo dňa 18.1.13
 • Sťažnosť proti uzneseniu zo dňa 7. 1. 2013
 • Uznesenie o zrušení uznesenia zo dňa 14.1.2013
                                                                                                                                                                                                                        
František Bednár,
predseda  SZČPV  

Podnet Národnej kriminalnej agentúre
Prílohy k podnetu
hlavna stranka