hlavna stranka

Sťažnosť pre porušenie zákona odoslaná GP SR a Ústavnoprávnemu výboru NR SR


Pietne akcie pri pamätníkoch nebudú, združeniu nedali dotáciu TASR 19.6.2011

Zdieľaj  | 


SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH  ČESKOSLOVENSKÝCH POLITICKÝCH VÄZŇOV
So sídlom v Slovenskej Republike
IČO: 37796542   DIČ:  2021593816
Nám. Sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad
Tel:++421 52 7722626, ++421 903 142771
email: szcpv@szcpv.org
http://www.szcpv.org                          

 

Ústavnoprávny výbor NR SR
Nám. Alexandra Dubčeka 1
812 80 Bratislava 1
Poprad 21.6.2011

 

Vec:                                 Sťažnosť pre porušenie zákona

Vážení členovia Ústavnoprávneho výboru NR  SR,  predkladáme Vám sťažnosť pre porušenie zákona  č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
vo veci neschválenia dotácie na rok 2011 pre občianske združenie  „Svetové združenie bývalých československých politických väzňov“  (ďalej len SZČPV) komisiou  zriadenou ministrom vnútra SR Danielom Lipšicom.
Zdôvodnenie neschválenia žiadosti z dôvodov nepreukázanie splnenia podmienok poskytnutia dotácie podľa § 8a) ods. 5 Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 6 ods. 2 Zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra komisie zo  dňa 28.3.2011 je preukázateľne v rozpore s uvedenými zákonmi.
Ako potvrdzuje odpoveď Ministerstva vnútra Sekcie verejnej správy (ďalej len MV SR-SVS)  č. SVS-OEVS-2011/009572-060 zo dňa 14.6.2011 na našu žiadosť o upresnenie dôvodov neschválenia dotácie na rok 2011,  dôvodom neschválenia dotácie mali byť     nepredložené doklady údajne v rozpore s ust. § 6 ods. 2 písm d) Zákona č. 526/20100 Z.z.   V odôvodnení predkladáme Ústavnoprávnemu výboru NR SR listinné dôkazy, ktoré bez pochýb potvrdzujú, že uvedené zdôvodnenie ako aj samotný postup komisie nemajú oporu v zákone a sú zjavne účelové a zavádzajúce.

Odôvodnenie:
                                                                           

I.

SZČPV vrátane roku  2006 každý rok dostávalo dotáciu vo výške 6.600 až 7000 eur na  odhaľovanie pamätníkov,  publikačnú a dokumentačnú činnosť a organizovanie pietnych a spomienkových akcii venovaných obetiam komunizmu v zmysle výnosu MV SR zo 6. decembra 2006 č. 206-2006/03521, ktorým sa dopĺňa výnos MV SR č. 207-2004/02491 z 15. decembra 2004 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  a výnosu Ministerstva vnútra SR z 9. 4. 2008 č. SLV-35/OLVS-2008 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR.
Po nástupe Daniela Lipšica do funkcie ministra vnútra SR a prijatí zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra sme na základe výzvy číslo II SVS zo dňa 31.1.2011  podali žiadosť o dotáciu tak ako každý rok od roku 2006.
K žiadosti sme pripojili všetky náležitosti tak ako boli uvedené v zmysle ust. §6 ods. 2 Zákona č. 526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra.
§6 Náležitosti žiadosti o poskytnutie dotácie
ods. (2) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie okrem dokladov podľa osobitného predpisu je
je

a) doklad o zriadení, založení alebo registrácii žiadateľa okrem žiadateľa, ktorým je obec,
b) doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa dotácia má po ukázať,
c) potvrdenie miestne príslušného správcu dane okrem správcu dane, ktorým je obec, nie staršie ako tri mesiace, alebo úradne osvedčená kópia potvrdenia miestne príslušného správcu dane nie staršia ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky,
d) vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtami obcí a s rozpočtami vyšších územných celkov,
e) výpis z registra trestov štatutárneho zástupcu žiadateľa nie starší ako tri mesiace, okrem žiadateľa, kto rým je obec,
f) doklad o zabezpečení spolufinancovania podľa § 4 ods. 1 písm. b), najmä vyhlásenie pri spolufinancovaní vlastnými zdrojmi, darovacia zmluva v prípade daru s účelovým určením, zmluva o úvere alebo zmluva o pôžičke, ak ide o použitie cudzích zdrojov.

Dodávame, že jediná zmena oproti roku 2010 spočívala v tom, že k žiadosti bolo potrebné pripojiť aj výpis z registra trestov štatutárneho zástupcu.
Ako potvrdzujeme kópiou samotnej žiadosti zo dňa 10.2.2011všetky náležitosti sme riadne odoslali.

                                                                      

II.

V mesiaci máj 2011 sme z oznámenia na webovej stránke MV SR zistili, že naša žiadosť nebola schválená pre nepreukázanie splnenia podmienok poskytnutia dotácie podľa § 8a) ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 6 ods. 2 zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Neboli sme si vedomí, žeby sme porušili  ust.§8a) ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 523/2004 Z.z. v ust. §8 ods.5 uvádza
(5) Bežné výdavky s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní, ktoré boli poskytnuté právnickej osobe alebo fyzickej osobe príslušným správcom kapitoly ako bežný transfer po 1. októbri rozpočtového roka a ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového roka, možno použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka.
ako potvrdzujeme v prílohe -Vyúčtovanie poskytnutej dotácie za rok 2010,  z dotácie sme vrátili 10% ušetrených prostriedkov a nepresúvali sme z tohto dôvodu žiadne prostriedky na ďalší rok. Uvedené zdôvodnenie uverejnené na webovej stránke MV SR v rubrike Neschválené žiadosti o dotáciu  v roku 2011   http://www.minv.sk/?neschvalene_ziadosti_2011 považujeme za zmätočné a dodávame, že (§ 8a) ods. 5 ako sa uvádza v odôvodnení neexistuje. Zrejme sa má jednať o §8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z.

Rovnako sme si neboli vedomí, žeby sme neposlali v prílohe k žiadosti všetky náležitosti v zmysle ust. §6. ods. 2 Zákona písm. d) č. 526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra.. Z tohto dôvodu sme na základe uznesenia výboru SZČPV prijatého dňa 28.5.2011 požiadali dňa 3.6.2011 ministra vnútra SR o upresnenie dôvodov neschválenia dotácie na rok 2011 ako potvrdzujeme v prílohe.

III.

Po obdržaní odpovede MV SR SVS  č. SVS-OEVS-2011/009572-060 zo dňa 14.6.2011 nám bolo riaditeľkou Ing. I. Špatinovou  oznámené, citujeme:
... občianskemu združeniu Svetové združenie bývalých československých politických väzňov nebola na rok 2011 pridelená dotácia z dôvodu nepreukázania splnenia podmienok poskytnutia dotácie § 8a) ods. 5 písm. b) c) a e) Zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách  verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a §6 ods. 2 písm. d) Zákona č. 526/2010 Z.z . o poskytovaní dotácii v pôsobnosti MV SR.
Na základe uvedeného Vám v žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2011 chýbali nasledovné doklady:

 1. Potvrdenie príslušného konkurzného súdu nie staršie ako 3 mesiace, že nie je voči Vám vedené konkurzné konanie, nie ste v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti Vám zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
 2. Čestné vyhlásenie, že voči Vám nie je vedený výkon rozhodnutia
 3. Potvrdenie zdravotnej poisťovne Union a Dôvera, nie staršie ako tri mesiace, že nemáte evidované nedoplatky poistného na zdravotnom poistení
 4. Čestné vyhlásenie, že máte vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtami vyšších územných celkov

Predkladáme Generálnej prokuratúre listinné dôkazy, ktoré bez pochýb potvrdzujú, že uvedené zdôvodnenie je nepravdivé,  nezrozumiteľné a zmätočné. Ako nedodržanie zákona žiadateľom sa uvádza  ust. §6 ods. 2 písm. d), teda  nepredloženie vyhlásenia že žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtami obcí a s rozpočtami vyšších územných celkov.
Dôkaz:
Čestné vyhlásenie zo dňa 27.12.2010
Z odôvodnenia nie je jasné prečo sa uvádza, že sme nepredložili aj iné doklady uvedené v bodoch 1. 2 a 3., keďže tieto nie sú uvedené v ust. § 6 ods. 2 písm. d).
 K bodu č. 1. Ako dokazuje webová stránka MV SR- Dotácie občianskym združeniam - smernice
http://www.minv.sk/?dotacie-obcianskym-zdruzeniam-smernice  predloženie potvrdenia príslušného konkurzného súdu nie staršie ako 3 mesiace sa nikde v náležitostiach žiadosti o dotáciu neuvádza a MV SR na túto skutočnosť neupozorňuje.
Dôkaz:

a). webová stránka MV SR- Dotácie občianskym združeniam - smernice

 http://www.minv.sk/?dotacie-obcianskym-zdruzeniam-smernice
Na tejto stránke uvádzaný Výnos Ministerstva vnútra SR z 9. 4. 2008 č. SLV-35/OLVS-2008 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR  v ustanovení §3 ods. 2 písm. h) uvádza, že sa predkladá  vyhlásenie a nie potvrdenie o tom, že žiadateľ nie je v konkurze, likvidácii alebo nútenej správe.
b) V Zákone č. 526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra v ust. § 6 ods. 2 sa nikde neuvádza, že žiadateľ  musí predložiť potvrdenie konkurzného súdu a MV SR –SVS na to žiadateľa   neupozorňuje. Dodávame, že o tejto skutočnosti sme sa dozvedeli až z odpovede riaditeľky Sekcie verejnej správy MV SR!
K bodu č. 2.a bodu č.4 predkladáme Ústavnoprávnemu výboru NR SR všetky čestné vyhlásenie, ktoré boli súčasťou žiadosti o dotáciou, vrátane čestného vyhlásenie zo dňa 27.12.2010 o tom, že voči nám nie je vedené exekučné konanie.
K bodu č. 3. uvádzame, že MV SR –SVS bolo známe, že SZČPV od registrácie v roku 2001 nikdy nemalo žiadneho pracovníka na plný úväzok, z tohto dôvodu sme neboli povinní odvádzať odvody do zdravotnej poisťovne. Napriek tomu sme predložili potvrdenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne.  V danom prípade nám nie je známe aby sme boli povinní predkladať potvrdenia všetkých na Slovensku pôsobiacich zdravotných poisťovní  v prípade ak nie sme ich platcami. Nakoľko MV SR –SVS obdržalo naše potvrdenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne o tom, že sme neodvádzali žiadne zdravotné odvody, účelovo sa uvádza, že sme nepredložili potvrdenia aj zo zdravotnej poisťovne Union a Dôvera. Ak už MV SR-SVS vyžaduje svojimi  byrokratickými postupmi tieto potvrdenia tak málo vyžadovať aj potvrdenia všetkých na Slovensku pôsobiacich poisťovní.  Dodávame, že predloženie potvrdenia zdravotnej poisťovne v prípade neplatcu zdravotných odvodov nemá opodstatnenie, nakoľko pre SZČPV pracovali na dohodu len piati dôchodcovia za symbolickú odmenu 26 eur netto mesačne. Môžeme preukázať, že sme v zmysle zákona Sociálnej poisťovni z týchto dohôd odviedli povinnú 19% -nú daň  a úrazové a garančné poistenie 0,8% a 0,25%.

IV.

Z uvedených dôvodov je zrejme, že súčasný minister vnútra zriadením komisie zámerne nariadil také postupy aby  pod zámienkou  nedodržania ustanovení zákona č. 526/2010 Z.z.  neboli schválené dotácie politicky nežiaducim  občianskym združeniam.   Konal tak zjavne v rozpore so zákonom č. 526/2010 Z.z. nad rámec ktorého komisia vyžadovala predkladanie dokladov  na ktoré neboli žiadatelia riadne a včas upozornení a ktoré tento  zákona ani nevyžaduje. Samotný postup a termín predkladania žiadosti v zalepenej obálke, ktorá sa otvárala až v čase zasadania komisie  bol účelový so zámerom zabrániť  odstráneniu prípadných formálnych nedostatkov predkladaných žiadostí. Takýto postup tu nebol ani za ministra vnútra pána Kaliňáka ani za jeho predchodcov. Z tohto dôvodu máme zato, že postup komisie bol v rozpore so zákonom a je na mieste aby zastupujúci generálny prokurátor podal sťažnosť pre porušenie zákona zo strany MV SR.
Na záver dodávame, že  skutočnou príčinou neschváleniu dotácie SZČPV je snaha súčasného ministra vnútra ekonomicky zlikvidovať občianske združenie, ktoré sa ako jedine správa skutočne v zmysle svojich stanov apoliticky  a ktoré sa svojimi vyhláseniami kriticky vyjadruje s pálčivým spoločensko-politickým problémom spoločnosti ako potvrdzuje webová stránka združenia a  Informačný Spravodaj v printovej podobe.
SZČPV ako jediná organizácia na Slovensku v súčasnosti zastupuje početnú skupiny obeti stalinizmu- z radov násilne odvlečených do pracovných táborov v bývalom ZSSR. Je bez akýchkoľvek pochýb, že SZČPV má nárok na dotáciu zo zákona, pretože si dôsledne pripomína obdobie totalitného režimu čoho dôkazom je inštalácia troch pamätníkov.
Pamätník obetiam okupácie 21. augusta 1968 so štatistikou obetí  v Poprade odhalený v roku 2002
Pamätník usmrtených na hraniciach v rokoch 1948-1989 na cintoríne v Kežmarku odhalený v roku 2004, kde boli v roku 2004 prevezené telesné pozostatku dvoch obetí z roku 1980
Pamätná tabuľa väznenému pátrovi C. B. Janíkovi v Liptovskej Tepličke odhalená v roku 2010.
Organizácia napriek neposkytnutiu dotácie v súčasnosti uskutočňuje  zbierku na centrálny pamätník násilne odvlečeným v Turni nad Bodvou ako uvádzame na našej webovej stránke.

Prílohy:

 1. Výzva číslo II. SVS zo dňa 31.1.2011
 2. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2011 zo dňa 10.2.2011
 3. Odpoveď MV SR  č. SVS-OEVS-2011/009572-060 zo dňa 14.6.2011
 4. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie zo dňa 10.1.2011
 5. Žiadosť o upresnenie dôvodov neschválenia dotácie na rok 2011 zo dňa 3.6.2011
 6. Čestné vyhlásenia o tom, že združenie má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom za predchádzajúci rok rozpočtový rok 2010
 7.  Čestné vyhlásenie o tom, že združenie nemá nedoplatky voči rozpočtom obcí
 8.  Čestné vyhlásenie o tom, že združenie nie je v konkurze, likvidácii alebo nútenej správe
 9. Čestné vyhlásenie o tom, že voči združeniu nie je vedené exekučné konanie
 10.  Čestné vyhlásenie o tom, že na predložený projekt nebola poskytnutí iná dotácia zo št. rozpočtu
 11.  Čestné vyhlásenie, že združenie neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania.

      S úctou
František Bednár
tajomník SZČPV

 • Príloha k sťažnosti
 •      
 • Predtým strážili socializmus – dnes parazitujú na štátnom rozpočte
 • Pán minister Lipšic, môžete sa hanbiť!
 • Žiadosť odoslaná ministrovi vnútra SR Danielovi Lipšicovi a list predsedníčke vlády SR Ivete Radičocej
 • Originál žiadosti o dotáciu vrátane všetkých príloh
 • hlavna stranka