hlavna stranka

Čakanie na odvážneho mierotvorcu
Globálna etika: nový americký prezident by mal zmieriť Spojené štáty a svet

Hans Küng študoval v Ríme, doktorát z teológie získal na Sorbonne. V roku 1954 ho vysvätili za rímskokatolíckeho kňaza. Učil na nemeckých univerzitách. V roku 1962 ho pápež Ján XXIII. vymenoval za teologického poradcu Druhého vatikánskeho koncilu. V roku 1979 získal osobnú skúsenosť s inkvizíciou, dostal sa do sporu s Vatikánom, má zákaz prednášať na katolických univerzitách. U nás vyšla jeho kniha Katolícka cirkev, (Stručné dejiny) v ktorej tento katolícky disident bez príkras ukazuje, ako Katolícka cirkev vznikala, ako sa menila, kde sa ocitla a čo musí urobiť aby sa stala prijateľnejšou pre široké masy v súčasnosti

Späť na stranku - USA-2008 Presidential Election

Denník SME 16. február 2008

Globálnej väčšine by sa neuveriteľne uľavilo, keby nasledujúci prezident Spojených štátov fundamentálnym spôsobom skorigoval svoj zahranično-politický kurz

To, po čom voláme, nieje

idealizmom zamaskovaná

machiavellistická politika moci.

Svet nepotrebuje ďalšieho vojnového prezidenta ako George W. Bush, ktorý svojím nevydare­ným vojenským reagovaním na globálne výzvy pravdepo­dobne spôsobil nášmu svetu viac škody než ktorýkoľvek iný medzinárodný lí­der od kolapsu komunizmu. Úprimní priatelia Ameriky by nesmierne radi vi­deli prezidenta, ktorý by obnovil poli­tickú a mravnú vierohodnosť Spoje­ných štátov, ktoré     vo   vážnej súťaži   s   Európskou úniou, Rus­kom a vynárajúcimi sa ekonomickými obrami  Čínou a Indiou za   posledných   se­dem rokov  prišlo  o svoj status jedinej   superveľmoci. Nechcú byť svedkami toho, ako ame­rické impérium ďalej upadá a kráča v stopách Rímskej, Nemeckej, francúz­skej, britskej či sovietskej ríše.

Výnimočný vodca

Mnoho Američanov súhlasí s tým, že prišiel čas pre prezidenta zmeny. Zme­na však musí byť fundamentálna, naj­mä v zahraničnej politike. Vojna proti teroru mala za následok teror vojny: vojna v Afganistane bola nepotrebná a zanechala Spojené štáty s ich spojen­cami bez ústupovej stratégie a bez nádeje na víťazstvo nad Talibanom, veliteľmi ozbrojených tlúp a obchodom s narkotikami.

Vojna y Iraku, postavená na kolosálnych lžiach a vedená v rozpore s medzinárodným prá­vom a kresťanskou morálkou, za­nechala krajinu v nepredstaviteľ­nom politickom, ekonomickom a spoločenskom chaose.

Izraelská   okupácia   palestín­skych území od roku 1967, podpo­rovaná Spojenými štátmi, napriek rezolúciám OSN a pokračujúca ex­panzia osadníkov napáchala ne­smierne škody mravnej a politic­kej dôveryhodnosti    židovského štátu,    zvýšila    tak    ohrozenie Izraelčanov, ako aj biedu palestín­skeho ľudu. Úplne neoprávnená invázia   do   Libanonu a  deštrukcia  jeho so súhlasom     Spoje­ných štátov a bez účinného protestu Európy destabilizo­vala celý Blízky vý­chod a rozhnevala priateľov Izraela.

V takomto neporiadku Spojené štáty súrne potrebujú výnimoč­ného   vodcu.   V   tomto   bode súhlasím s Dominiquom Moisim z Francúzskeho inštitútu pre me­dzinárodné vzťahy a ďalšími vy­nikajúcimi analytikmi globálnej situácie: prezident Barack Oba­ma by mohol do veľkej miery zmeniť Spojené štáty a svet.

Ale musím súhlasiť s Moisim, keď hovorí: „Ak Barack Obama môže čosi zmeniť, nie je to pre jeho politické pre­ferencie, ale pre to, čím je." Naozaj nestačí, aby sa nový prezident len ukazo­val na „televíznych obrazovkách sveta a víťazoslávne sa usmieval", aby nebol biely a mal jedinečný osobný príbeh, takže imidž Spojených štátov by zažil čosi ako kopernikovskú revolú­ciu.

On či ona

Prezident by skôr mal navrh­núť novú konštruktívnu politiku s ohľadom na Izrael a moslimský svet, Rusko a rakety vo východnej Európe a na gigantické zadĺženie voči Číne o iným krajinám. Len takto dokáže - ona alebo on -zmieriť Spojené štáty so svetom a so sebou samým.

Bude manévrovací priestor na­sledujúceho prezidenta „veľmi malý", ako tvrdí Dominique Moisi? Nie! Ona či on nebude nutne musieť stáť na strane Izraela v iz­raelsko-palestínskom konflikte. On či ona nebude nutne musieť provokovať Rusko nepotrebnými raketami v Poľsku a Českej re­publike. On či ona nebude musieť držať jednotky v Iraku a Afganis­tane navždy. On či ona môže ini­ciovať zmenu kurzu v zahranič­nej politike ä čeliť výzvam glo­bálneho otepľovania, kríze medzinárodného finančného systému a katastrofálnemu defi­citu Spojených štátov. On či ona môže prijať tú istú stratégiu „soft power" proti Iránu, akú si osvojil dokonca aj prezident George W. Bush voči Severnej Kórei.

Rozhodujúcim  faktorom  nebude, ako bude nasledujúci prezident vyzerať, ale aké politické rozhodnutia urobí. Dá sa americ­ká zahraničná politika znovu do­kopy so zvyškom sveta a napraví nie­ktoré z katastrof vyprovokovaných dru­hou  Bushovou  administratívou,  keď implementovala arogantnú zahranič­nú politiku, ktorá bola naplánovaná desať rokov pred jedenástym septem­brom Paulom Wolfowitzom a ďalšími neokonzervatívcami a ktorú navrhla poradkyňa pre národnú bezpečnosť, Condoleezza Riceová v septembri 2002?

Priznávam, že som bol šokovaný, keď som sa tú správu z Bieleho domu dopo­čul v ten istý deň, keď som otváral výsta­vu Nadácie pre globálnu etiku Nábožen­stvá sveta - univerzálny mier - globálna etika neďaleko sídla Medzinárodného menového fondu vo Washingtone.

Na to, aby nový prezident vykročil z toho beznádejného desaťročia, bude naozaj potrebovať „odvahu dúfať (ná­zor Obamových memoárov). To, po čom voláme, nie je idealizmom zamaskova­ná machiavellistická politika moci, kontraproduktívna a deštruktívna, ale realistická zahraničná politika, rešpek­tujúca medzinárodné právo a globálne etické normy.

A to je rozhodne vec etiky. A preto som sa po zrelej úvahe rozhodol ako globálny občan so švajčiarskymi koreň­mi vysloviť sa za globálny mier a glo­bálnu etiku.

Hans Küng

© The New York Times Syndicate

Hans Küng (1928) je teológ a filozof. Žije v Túbingene. V českom pre­klade napríklad vyšli je­ho štúdie Po stopách světových náboženství, Věčný život, Malé dějiny  katolícke církve, Mozart - Stopy transcendence, Co je církev, Krédo. Apoštolské vyznání víry dnes? Světový étos pro politiku a hospodářství a Být křesťanem. V slovenskom preklade len Katolícka cirkev.

hlavna stranka